• Σχόλιο του χρήστη 'BIONIAN CLUSTER-Μαρία Τσαμπούλα' | 25 Ιουνίου 2014, 10:41

    4.2.1 Δράσεις για την υλοποίηση της στρατηγικής των τομέων προτεραιότητας Ανάδειξη νέων καινοτομικών συστάδων (clusters) Στο νέο πρόγραμμα θα πρέπει να ενισχυθούν τα ήδη χρηματοδοτημένα clusters στους εξής άξονες: Α) Ανάπτυξη Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας ώστε να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της δημόσιας έρευνας και να αναπτυχθούν συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στήριξη της δυναμικής της καινοτομίας Β) Δημιουργία θερμοκοιτίδων που θα προκύπτουν μετά από αξιολόγηση από τα προαναφερθέντα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας Γ) Δημιουργία επενδυτικού Fund βιοτεχνολογίας για την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη των έργων που εκτελούνται από τις εταιρείες μέλη των clusters με στόχο την ενίσχυση της μεταφραστικής έρευνας που οδηγεί σε τελικό εμπορικά εκμεταλλεύσιμο προϊόν. Δ) Εκπαίδευση – Δια βίου μάθηση στα νέα εργαλεία των βιοεπιστημών Ε) Υποστήριξη της εξωστρέφειας μέσω ειδικών χρηματοδοτήσεων για την παρουσία σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή For a. Ζ) Για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ως άνω, οι περιφέρειες και οι δήμοι που έχουν πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, θα πρέπει να ανοίξουν προκηρύξεις προς ανάπτυξη αυτών των συστάδων καθώς και των περιοχών τους. Επιπλέον, στον τομέα της ιατρικής και της μεταφραστικής έρευνας που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των ακαδημαϊκών ερευνητών και της βιομηχανίας θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση μέσω ειδικών υποδομών και προγραμμάτων ειδικών για κλινικές έρευνες (φάρμακα-γενόσημα, δημιουργία τμημάτων αναλυτικής χημείας υποστηρικτικά για την αδειοδότησή των γενοσήμων) και για μελέτες περιβαλλοντικής υγείας. Τέλος, θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι θα χρηματοδοτηθούν νέα clusters σε τομείς όπως η γεωργία-διατροφή, τουρισμός, πολιτισμός όπου δεν υπάρχουν δυναμικές ολοκληρωμένων συστάδων καινοτομίας. Για τα ήδη υπάρχοντα clusters θα πρέπει να προβλεφθεί η χρηματοδότηση των ερευνητικών σχεδίων των εταιρειών που συμμετέχουν σε αυτά.