• Σχόλιο του χρήστη 'Πουλίκος Πραστάκος' | 25 Ιουνίου 2014, 10:46

    Θεματα σχετικά με την ανάλυση αστικών περιοχών δεν αναφερονται στο υπαρχον κειμενο. Αν και ορισμενα θέματα σχετικά με αστική αναλυση συμπεριλαμβανονται στους άλλους άξονες πιστευω οτι πρεπει να αποτελέσει ενα ξεχωριστο άξονα πτοτεραιοτητας. Παραραθέτω προτασεις απο τον τομέα Περιφερειακης Αναλυσης του Ινστ. Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ. Αστικός σχεδιασμός H χωρική εξάπλωση των πόλεων και η αναμενόμενη ραγδαία αύξηση του αστικού πληθυσμού, καθιστά επιτακτική ανάγκη τον αποτελεσματικό αστικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Η οργάνωση των πόλεων στον 21ο αιώνα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της αειφορίας και με υιοθέτηση μέτρων πολιτικής και καινούριων πρακτικών, να στοχεύει στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τους πολίτες που προσφέρει ίσες ευκαιρίες σχετικά με την απασχόληση, την πρόσβαση στις υπηρεσίες χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον. Ο αστικός και πολεοδομικός σχεδιασμός σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα να έχει σαν στόχο τη δημιουργία έξυπνων πόλεων (smart cities), που να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: α) πράσινες πόλεις (green cities), δηλαδή πόλεις με σημαντικές υποδομές πρασίνου και ανοικτών χώρων, β) πόλεις κοινωνικά ίσων ευκαιριών (inclusive cities), δηλαδή πόλεις στις οποίες δίνεται προτεραιότητα στην κοινωνική συνοχή μέσω στοχευόμενων δράσεων, γ) ανθεκτικές πόλεις (resilient cities), δηλαδή πόλεις με χαμηλή τρωτότητα σε φυσικές καταστροφές και σε περιβαλλοντικούς κινδύνους όπως οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, δ) ανταγωνιστικές πόλεις (competitive cities), δηλαδή πόλεις με εργατικό δυναμικό που μπορεί να απασχοληθεί/δημιουργήσει καινοτόμες επιχειρήσεις και να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις και ε) πόλεις με χρηστή διοίκηση (governance cities) δηλαδή πόλεις που διοικούνται με σωστό τρόπο και με ένα σύστημα proactive που επιλύει τα προβλήματα που παρουσιάζονται με συναινετικό τρόπο και σε συνεργασία των ενδιαφερομένων μερών. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν στόχους του αστικού σχεδιασμού και συνδέονται άμεσα τόσο με θέματα πολεοδομίας, χωροθέτησης υπηρεσιών, ενέργειας, υγείας, όσο και με θέματα κλιματικής αλλαγής, πεδία στα οποία περιλαμβάνονται τα πεδία έρευνας που παρουσιάζονται παρακάτω. Οι νέες τεχνολογίες παραγωγής, διαχείρισης και ανάλυσης γεωχωρικών δεδομένων σε συνδυασμό με μαθηματικά πρότυπα αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για την υποστήριξη του αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και να δώσουν καινούργια ώθηση στην μελέτη του αστικού χώρου. Ανάλυση αστικών περιοχών (πολεοδομία/χωροθέτηση) • Ανάπτυξη αξιόπιστων βάσεων δεδομένων ελεύθερης πρόσβασης για τις αστικές περιοχές με στατιστικά δεδομένα και δεδομένα χρήσεων γης • Ανάλυση χαρακτηριστικών αστικών περιοχών χρησιμοποιώντας στατιστικά και δορυφορικά δεδομένα • Ανάπτυξη μαθηματικών προτύπων που επιτρέπουν την προσομοίωση της αστικής ανάπτυξης και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον • Ανάλυση των κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων που συμβάλλουν στην αστική εξάπλωση και προσδιορισμός βιοφυσικών μεταβλητών που τις αντιπροσωπεύουν (proxy μεταβλητές) • Ανάλυση της μορφής/δομής (form, structure) των αστικών περιοχών σχετικά με τις χρήσεις γης και τα κτίρια • Προσδιορισμός δεικτών μορφολογίας χρησιμοποιώντας 3-D αναπαράσταση των πόλεων • Μεθοδολογίες, εφαρμογές και οπτικοποίηση με 3-D δεδομένα αστικών περιοχών • Διερεύνηση των αλληλοεπιδράσεων ανάμεσα στις χρήσεις γης και την κυκλοφορία • Προσδιορισμός μεθοδολογιών για την μέτρηση της χωρικής διάστασης της κατανομής των εισοδημάτων και της πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες • Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την εκτίμηση του πληθυσμού και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών σε επίπεδο πλέγματος (grid) για αστικές περιοχές • Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την αποτύπωση χαρακτηριστικών του πληθυσμού βάσει δειγματοληψιών • Ανάλυση της εγκληματικότητας στις αστικές περιοχές και των αιτίων που τις προκαλούν • Μεθοδολογίες για την εκτίμηση των τιμών κατοικιών • Ανάπτυξη προτύπων για την ανάλυση της εσωτερικής μετανάστευσης στις αστικές περιοχές • Ανάλυση της φτώχειας ως μεταβλητή για σχεδιασμό αναπτυξιακών έργων • Χωρική απεικόνιση της κοινωνικής διαστρωμάτωσης (ανισότητας) και εύρεση κατάλληλων μέτρων για την εξομάλυνση της • Ανάλυση των οικοσυστημάτων στις περιαστικές περιοχές και υιοθέτηση μέτρων πολιτικής για την διατήρηση τους και την επέκταση τους σε περιβάλλον συνεχούς αστικής εξάπλωσης Ενέργεια • Ανάλυση την πολεοδομικής μορφής των πόλεων και της επίδρασης τους στη κατανάλωση ενέργειας • Έρευνα και ανάπτυξη για την αξιοποίηση των επερχόμενων δορυφορικών αποστολών Copernicus Sentinels του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, καθώς και άλλων δορυφόρων, για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και περιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής σε τοπικό επίπεδο (πράσινα δώματα, ψυχρά υλικά κλπ.). • Έρευνα χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα για την εκτίμηση των τυρβωδών ροών θερμότητας του ενεργειακού ισοζυγίου, του ρυθμού αποθήκευσης θερμότητας στα κτίρια, καθώς και της ανθρωπογενούς θερμότητας, με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αστικής θερμικής νησίδας • Προσδιορισμός δεικτών θερμικής άνεσης σε εξωτερικό περιβάλλον αστικών περιοχών και τον εντοπισμό και παρακολούθηση θερμικά υποβαθμισμένων περιοχών. • Δημιουργία βιβλιοθήκης φασματικών υπογραφών διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται σε κτίρια σε αστικές και περιαστικές περιοχές. Η βιβλιοθήκη θα αναπτυχθεί μέσω φασματοσκοπικών μετρήσεων σε συγκεκριμένες αστικές και περι-αστικές περιοχές. Οι φασματικές αυτές υπογραφές θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε μελέτες του αστικού περιβάλλοντος (π.χ. μελέτες ενεργειακού ισοζυγίου, εργασίες βαθμονόμησης δορυφορικών παρατηρήσεων, κλπ.), τόσο για τις πόλεις στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις, όσο και για άλλες πόλεις με παρόμοια δομικά συστατικά και κλιματικά χαρακτηριστικά. Υγεία • Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων σε χαμηλό χωρικό επίπεδο σχετικά με την νοσηρότητα και την θνησιμότητα του πληθυσμού. • Προσδιορισμός δεικτών για την μέτρηση της χωρικής διάστασης της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. • Έρευνα σχετικά την έκθεση του πληθυσμού σε συγκεντρώσεις σωματιδίων (PM2.5, PM10) πλέον των επιτρεπόμενων ορίων. Εκτίμηση των χωρικών κατανομών των μέγιστων ημερήσιων τιμών των συγκεντρώσεων αυτών από δορυφορικές παρατηρήσεις. Διερεύνηση της προοπτικής συνέργειας σε επιχειρησιακό επίπεδο με τα υφιστάμενα δίκτυα επιτόπιων μετρήσεων των συγκεντρώσεων των προαναφερθέντων ρύπων στο αστικό περιβάλλον. • Ανάλυση δορυφορικών δεδομένων για την υποστήριξη δημιουργίας συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης σε περιπτώσεις καυσώνων. • Έρευνα σχετικά με την έκθεση του πληθυσμού σε θορύβους