• Σχόλιο του χρήστη 'Πουλίκος Πραστάκος' | 25 Ιουνίου 2014, 10:53

    Επιμέρους προσθήκες σε συγκεκριμένες Ενότητες του υπάρχοντος πλαισίου 1.1. Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια (σελ. 31) Έρευνα και ανάπτυξη για την αξιοποίηση των επερχόμενων δορυφορικών αποστολών Copernicus Sentinels του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, καθώς και άλλων δορυφόρων, για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και περιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής σε τοπικό επίπεδο (πράσινα δώματα, ψυχρά υλικά κλπ.). 6. Υποστηρικτικές ενέργειες για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης στον τομέα της ενέργειας (σελ. 35) • Σχεδιασμός και πραγματοποίηση καμπάνιας φασματοσκοπικών μετρήσεων σε συγκεκριμένες αστικές και περι-αστικές περιοχές (π.χ. μεγάλες πόλεις) με στόχο τη δημιουργία βιβλιοθήκης φασματικών υπογραφών διαφόρων στοιχείων της αστικής επιφάνειας των περιοχών αυτών. Οι φασματικές αυτές υπογραφές θα διατίθενται μέσω ειδικής ιστοσελίδας που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διάφορες μελέτες του αστικού περιβάλλοντος (π.χ. μελέτες ενεργειακού ισοζυγίου, εργασίες βαθμονόμησης δορυφορικών παρατηρήσεων, κλπ.), τόσο για τις πόλεις στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις, όσο και για άλλες πόλεις με παρόμοια δομικά συστατικά και κλιματικά χαρακτηριστικά. • Ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών για την χωροθέτηση μονάδων ΑΠΕ 6. Αειφόρες αστικές μεταφορές και βιώσιμη κινητικότητα (σελ. 48) • Μεθοδολογίες για την εκτίμηση της κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας dynamic traffic assignment models 2. Ατμοσφαιρική ρύπανση (σελ. 60) Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιοποίηση της επερχόμενης δορυφορικής αποστολής Copernicus Sentinel-3 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, για την αποτύπωση και παρακολούθηση χωροχρονικών κατανομών σωματιδιακής ρύπανσης (PM2.5, PM10) σε τοπικό επίπεδο σε αστικές και περαστικές περιοχές. Διερεύνηση της προοπτικής συνέργειας σε επιχειρησιακό επίπεδο με τα υφιστάμενα δίκτυα επιτόπιων μετρήσεων των συγκεντρώσεων των προαναφερθέντων ρύπων σε αστικό περιβάλλον. 3.1. Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (σελ. 61) Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιοποίηση της συνέργειας των επερχόμενων δορυφορικών αποστολών Copernicus Sentinels του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και άλλων δορυφόρων για: • την υποστήριξη σχεδίων προσαρμογής (adaptation planning) στην κλιματική αλλαγή, καθώς και δράσεων μετριασμού (mitigation) της σε αστικές περιοχές, • την εκτίμηση των τυρβωδών ροών θερμότητας του ενεργειακού ισοζυγίου, του ρυθμού αποθήκευσης θερμότητας στα κτίρια, καθώς και της ανθρωπογενούς θερμότητας, με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αστικής θερμικής νησίδας, • την υποστήριξη δημιουργίας συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης σε περιπτώσεις καυσώνων, • τη δημιουργία δεικτών θερμικής άνεσης σε εξωτερικό περιβάλλον αστικών περιοχών και τον εντοπισμό και παρακολούθηση θερμικά υποβαθμισμένων περιοχών.