• Σχόλιο του χρήστη 'Όλγα Σάμου-Κετσετσίδου' | 19 Ιουνίου 2015, 09:36

    Σύμφωνα με το Νόμο 3194/2003, αριθμός ΦΕΚ 267, τεύχος πρώτο, της 20ης Νοεμβρίου 2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α'/20.11.2003), άρθρο 8, παράγραφος 4η: 4. α) Κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Λύκειο έχουν δια­κριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματι­κών, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημείας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αρ­γυρό ή χάλκινο μετάλλιο, εγγράφονται καθ` υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε πανεπιστημιακά τμήματα, εφό­σον για την εισαγωγή τους σε αυτά το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες εξετάζεται ως μάθημα κατεύθυνσης. β) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης εφαρ­μόζονται ανάλογα και για τους κατόχους πτυχίων β` κύ­κλου σπουδών Τ. Ε. Ε., που έχουν διακριθεί στην Ολυμπιά­δα της Πληροφορικής για την εγγραφή τους σε τμήματα Τ.Ε.Ι. γ) Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστη­μονικό φορέα ή ένωση. δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητι­κά και τον έλεγχο αυτών, τη διαδικασία εγγραφής και κά­θε άλλη λεπτομέρεια. · Κάθε 8 με 10 χρόνια γίνεται στην Ελλάδα η Βαλκανιάδα Μαθηματικών.Το ίδιο ισχύει και για την Πληροφορική. ·Στην Φυσική και την Χημεία δεν υπάρχουν Βαλκανικές διοργανώσεις. · Ολυμπιάδες υπάρχουν και στα τέσσερα μαθήματα:Μαθηματικά ,Πληροφορική, Φυσική και Χημεία αλλά αυτές οι διοργανώσεις γίνονται πολύ σπάνια στην Ελλάδα. ·Όταν μια χώρα φιλοξενεί την Βαλκανιάδα ή την Ολυμπιάδα δικαιούται να συμμετέχει με 2 ομάδες. Έτσι φέτος που η Βαλκανιάδα διοργανώθηκε στην Αθήνα εκτός από την πρώτη ομάδα που κέρδισε ένα χρυσό και 5 χάλκινα μετάλλια, η δεύτερη ομάδα διακρίθηκε με 5 χάλκινα μεταλλια. Θα παρακαλούσα να υπάρχει διευκρίνηση εάν τα παιδιά της Β ομάδας που διακρίθηκαν ήδη στην φετινή Βαλκανιάδα Μαθηματικών και πήραν Χάλκινο μετάλλιο δικαιούνται της ευνοϊκής ρύθμισης του παραπάνω νόμου. Έχω να παρατηρήσω οτι αυτά τα παιδιά δεν δυσκολεύνται να εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο.Ομως μια τέτοια επιβράβευση θα τους έδινε θάρρος να ασχοληθούν περισσότερο με κάτι που τους αρέσει πολύ και να φέρουν διακρίσεις στην Ελλάδα και την επόμενη χρονιά. Θα τους απήλλασε από τον φόρτο και το άγχος μιας επιπλέον προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Θα παρακαλούσα να εξετάσετε με ευαισθησία το θέμα και να δοθεί διευκρίνηση από το Υπουργείο Παιδείας για την δεύτερη ομάδα που βραβεύτηκε με 5 χάλκινα μετάλλια. Τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν θα ζημιώσουν αλλά θα κερδίσουν αν τα πέντε αυτά παιδιά εισαχθούν στο πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις. Ο νόμος είναι ασαφής στο σημείο αυτό και πουθενά δεν αναφέρεται οτι εφαρμόζεται μόνο για την Α ομάδα. Ανυπομονούμε για την διευκρίνησή σας. Με εκτίμηση Όλγα Σάμου-Κετσετσίδου Πολιτικός Μηχανικός και Αρχιτέκτων. Μουσών 40-Θεσσαλονίκη. Τηλ.2310-219164 6972-278068 ol.samou@gmail.com