• Σχόλιο του χρήστη 'Όλγα Τουρλιτάκη' | 22 Ιουνίου 2015, 16:58

    Ενώ αρχικά το νομοσχέδιο που στάλθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κο Μπαλτά στο γραφείο του πρωθυπουργού για έγκριση προέβλεπε και την ισοτιμία των καλλιτεχνικών σχολών με τα ΤΕΙ, τελικά η σχετική παράγραφος δεν συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο. Νομίζω ότι για να αποκατασταθεί μια αδικία που έγινε στο παρελθόν για τις καλλιτεχνικές σχολές, πρέπει να ξαναμπεί η παράγραφος α) του συγκεκριμένου άρθρου, η οποία όπως είχε προβλεφθεί είναι ακριβώς η παρακάτω: α) Οι τίτλοι σπουδών που χορηγήθηκαν από Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, οι οποίες ιδρύθηκαν και λειτούργησαν ή λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1158/1981, εφόσον αποκτήθηκαν έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3149/2003 (A’ 141), θεωρούνται ως ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών που χορηγούσαν έως τις 10.06.2003 τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς αντιστοιχία προς υπάρχουσες κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα ειδικότητες των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προσδιορίζονται οι Ανώτερες Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία έκδοσης διαπιστωτικής πράξης για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.