• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδρέας' | 23 Ιουνίου 2015, 12:19
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    23 Ιουνίου 2015 Προς ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών. Πρόταση κατάργησης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ως προς τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό που έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες ή ομογενείς ή αλλοδαπούς που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό. Κύριε Μπαλτά, κύριε Υπουργέ, Αμ’ έπος, αμ’ έργον. Ως εκπαιδευτικός με Ελληνίδα σύζυγο μόνιμα εγκατεστημένη στο εξωτερικό από γεννήσεώς της και όντας ένα χρόνο μακριά της, σας αναφέρω ότι τα αρμόδια όργανα της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. παραλείπουν διατάξεις νόμου εν ισχύ (βλέπε Παρατηρήσεις, Αριθμός 1) και αρνούνται να ικανοποιήσουν την κατά νόμο αίτηση απόσπασής μου στο εξωτερικό με την οποία δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, αφού οι εν λόγω εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μόνο τον μισθό τους και όχι το προβλεπόμενο σε ορισμένες περιπτώσεις επιμίσθιο (βλέπε Παρατηρήσεις, Αριθμός 2). Επειδή τα αρμόδια και εμπλεκόμενα όργανα του Υπουργείου του οποίου προΐστασθε ενεργούν αντιφατικά και παρελκυστικά ζημιώνοντας το Ελληνικό Δημόσιο και την οικογένειά μου ανεπανόρθωτα και δεδομένου ότι είστε ο καθ’ ύλην αρμόδιος επί του θέματος, σας καλώ ως πολίτης και εκπαιδευτικός και επί τη βάσει της ίσης μεταχείρισης έναντι του Συντάγματος και του Νόμου να συμπεριλάβετε στο προτεινόμενο πολυνομοσχέδιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.: ‒ την κατάργηση της ισχύουσας διάταξης νόμου του άρθρου 18 παρ. 17 του Ν. 4027/2011 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α´ 233/4-11-2011) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α´ 159/10-08-2012) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α´ 193/17-09-2013) περί της απόσπασης και παράτασης απόσπασης στο εξωτερικό όσων εκπαιδευτικών έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες ή ομογενείς ή αλλοδαπούς που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό και ‒ την ανάκληση της απόσπασης ή της παράτασης της απόσπασης τουλάχιστον διακοσίων τριάντα τεσσάρων (234) εκπαιδευτικών στο εξωτερικό (βλέπε Παρατηρήσεις, Αριθμός 4) λόγω μόνιμης εγκατάστασης των συζύγων τους εφόσον οι συγκεκριμένες διατάξεις και αποσπάσεις, όπως διαχέεται, δεν συνιστούν παρά ρυθμίσεις «χαριστικές». Επίσης, σας καλώ να εισηγηθείτε την κατάργηση των κάτωθι «χαριστικών» διατάξεων, ήτοι: ‒ του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος όπου ορίζεται ότι: «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους» και ‒ του άρθρου 108 παρ. 1 του Συντάγματος όπου ορίζεται ότι: «Το Κράτος μεριμνά για τη ζωή του απόδημου ελληνισμού και τη διατήρηση των δεσμών του με τη μητέρα Πατρίδα. Επίσης μεριμνά για την παιδεία και την κοινωνική και επαγγελματική προαγωγή των Ελλήνων που εργάζονται έξω από την επικράτεια». Με αυτόν τον τρόπο, τα αρμόδια όργανα της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. θα συνεχίσουν χωρίς προσκόμματα να ζημιώνουν το Ελληνικό Δημόσιο και να διαλύουν οικογένειες αφού οι αποσπάσεις και οι παρατάσεις αποσπάσεων στο εξωτερικό όσων εκπαιδευτικών έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες ή ομογενείς ή αλλοδαπούς που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό θα καταργηθούν και οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, χωρίς καμία διάκριση, θα επιστρέψουν πάραυτα στην ημεδαπή. Προς ενημέρωσή σας, τα στοιχεία μου βρίσκονται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. εδώ και ένα χρόνο ενώ έχουν κοινοποιηθεί από την 15η Μαΐου 2015 προς την Δ.Ο.Ε., την Ο.Λ.Μ.Ε. και την Π.Ε.ΚΑ.Δ.Ε. χωρίς καμία απάντηση εκ μέρους τους. Με πικρία για όσα βιώνουμε, Ένας εκπαιδευτικός, ‒ απόφοιτος δημόσιου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής με εισαγωγή κατόπιν Πανελληνίων Εξετάσεων και μέσω της Γενικής Σειράς Επιτυχίας, ‒ με θέση διοριστέου σε Γραπτό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π., ‒ με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία πλέον των δύο ετών ως ωρομίσθιος και αναπληρωτής σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ‒ με τετραετή εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία από το ΦΕΚ διορισμού σε σχολεία της ημεδαπής, ήτοι δύο έτη σε δυσπρόσιτο σχολείο και δυο έτη σε σχολεία της παραμεθορίου. ‒ με αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις γλωσσικές σπουδές, ‒ με άριστη γνώση επιπέδου Γ2 της γλώσσας της χώρας όπου αιτούμαι την απόσπαση, ‒ με αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης εννεάμηνης τουλάχιστον διάρκειας στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (βλέπε Παρατηρήσεις, αριθμός 3), ‒ με την οικογένειά μας σε δυο χώρες εξαιτίας της αναποτελεσματικότητας και της κακοδιοίκησης των αρμοδίων οργάνων της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 17 του Ν. 4027/2011 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α´ 233/4-11-2011) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α´ 159/10-08-2012) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α´ 193/17-09-2013) ορίζεται ότι: «Εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή με ομογενείς ή με αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους εξωτερικού μπορεί να αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας χώρας του εξωτερικού με τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και χωρίς το εκάστοτε ισχύον επιμίσθιο. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών αυτών παρατείνεται για κάθε σχολικό έτος, εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι και υπάρχει θετική αξιολόγηση για την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού, οι οποίοι βεβαιώνονται από τους οικείους Συντονιστές Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». (Πηγή: Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Εθνικό Τυπογραφείο, http://www.et.gr). Δυστυχώς για τα αρμόδια όργανα της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. το ρήμα «μπορεί» υπερβαίνει τις διατάξεις του Συντάγματος (άρθρο 21 παρ. 1 και άρθρο 108 παρ. 1). 2. Στις σελίδες 27-28 της αιτιολογικής έκθεσης επί των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α´ 193/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» διευκρινίζεται ότι: «Σχετικά με την παράγραφο 1, η τροποποιούμενη διάταξη κάλυψε τις κατηγορίες εκπαιδευτικών που μπορεί να αποσπαστούν για οικογενειακούς λόγους στο εξωτερικό και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού λαμβάνουν μόνο τον μισθό τους και όχι το προβλεπόμενο σε ορισμένες περιπτώσεις επιμίσθιο. Ωστόσο παρά το γεγονός ότι η διάταξη συμπλήρωσε ένα κενό που υπήρχε και διευκόλυνε τις αποσπάσεις των εγγάμων εκπαιδευτικών, έθεσε ταυτόχρονα μία ειδική προϋπόθεση που περιόρισε σε μεγάλο βαθμό την πραγματική δυνατότητα ευρείας εφαρμογής. Η προϋπόθεση που τέθηκε για την κατά προτεραιότητα απόσπαση ήταν η προηγούμενη συμπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού. Με αυτόν τον τρόπο περιορίστηκε σημαντικά ο αριθμός των εγγάμων εκπαιδευτικών που μπορούσαν να αποσπασθούν στην ίδια χώρα με τον/την σύζυγό τους. Για το λόγο αυτό προτείνεται η αφαίρεση αυτής της προϋπόθεσης από διάταξη». (Πηγή: Ελληνικό Κοινοβούλιο, http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/8170739.pdf) 3. Έχω εξειδικευτεί στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας μέσω του επιμορφωτικού προγράμματος «Διαδρομές» που έχει αναγνωριστεί με την Υπουργική Απόφαση Φ.815.2/306/40937/Ζ1 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β´ 862/8-4-2014) και στην οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 εδάφιο ε, ορίζεται ότι οι εμπλεκόμενοι στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στο εξωτερικό «…θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων της Ελλάδας ή της Κύπρου ή απόφοιτοι ελληνικής φιλολογίας ή απόφοιτοι θεολογικών σχολών της Ελλάδας ή απόφοιτοι ξένων φιλολογιών ή άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων ελληνικών ή ισότιμων ξένων πανεπιστημίων». 4. Αποσπάσεις και παρατάσεις αποσπάσεων ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης (ΣΓΕ) στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2014-2015 για όσους εκπαιδευτικούς έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες ή ομογενείς ή αλλοδαπούς που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό. (Πηγή: ΔΙΑΥΓΕΙΑ). ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Σύνολο εκπαιδευτικών: Διακόσιοι τριάντα τέσσερις (234). ΣΓΕ: ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ Σύνολο εκπαιδευτικών: Έντεκα (11). ΑΔΑ: 7Ρ9Θ9-ΛΙΥ (https://diavgeia.gov.gr/doc/7Ρ9Θ9-ΛΙΥ) ΑΔΑ: Ω8ΝΧ9-ΔΙ7 (https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8ΝΧ9-ΔΙ7) ΑΔΑ: Ω15Υ9-Φ55 (https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω15Υ9-Φ55) ΣΓΕ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ Σύνολο εκπαιδευτικών: Ογδόντα επτά (87). ΑΔΑ: 6ΗΝΚ9-9Ι3 (https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΝΚ9-9Ι3) ΑΔΑ: 7ΦΜΞ9-ΜΓ1 (https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΦΜΞ9-ΜΓ1) ΑΔΑ: 6ΤΠΩ9-Β0Ε (https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΠΩ9-Β0Ε) ΑΔΑ: ΩΥΛΨ9-0ΩΩ (https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΛΨ9-0ΩΩ) ΑΔΑ: 6Ρ2Η9-ΧΘΖ (https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ρ2Η9-ΧΘΖ) ΑΔΑ: 6Υ469-3ΣΛ (https://diavgeia.gov.gr/doc/6Υ469-3ΣΛ) ΑΔΑ: 70Ξ39-ΩΤΖ (https://diavgeia.gov.gr/doc/70Ξ39-ΩΤΖ) ΑΔΑ: 77ΖΗ9-ΥΕΤ (https://diavgeia.gov.gr/doc/77ΖΗ9-ΥΕΤ) ΑΔΑ: 7ΑΒΛ9-Η7Ι (https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΑΒΛ9-Η7Ι) ΑΔΑ: 7Ε5Η9-ΣΗΑ (https://diavgeia.gov.gr/doc/7Ε5Η9-ΣΗΑ) ΣΓΕ: ΓΙΟΧΑΝΕΣΣΜΠΟΥΡΓΚ Σύνολο εκπαιδευτικών: Πέντε (6). ΑΔΑ: 6ΡΔΦ9-Μ72 (https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΔΦ9-Μ72) ΑΔΑ: 716Θ9-52Ε (https://diavgeia.gov.gr/doc/716Θ9-52Ε) ΑΔΑ: 775Δ9-Δ12 (https://diavgeia.gov.gr/doc/775Δ9-Δ12) ΑΔΑ: ΒΔ979-ΩΔΙ (https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΔ979-ΩΔΙ) ΑΔΑ: Ω5Χ89-6ΡΗ (https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5Χ89-6ΡΗ) ΑΔΑ: ΩΥΗΗ9-Ω1Μ (https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΗΗ9-Ω1Μ) ΣΓΕ: ΚΑΪΡΟ Σύνολο εκπαιδευτικών: Ένας (1). ΑΔΑ: 6Ο0Λ9-ΧΘ8 (https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ο0Λ9-ΧΘ8) ΣΓΕ: ΛΟΝΔΙΝΟ Σύνολο εκπαιδευτικών: Είκοσι τρείς (23). ΑΔΑ: 6ΙΤΦ9-ΖΙΦ (https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΤΦ9-ΖΙΦ) ΑΔΑ: ΩΡΜ69-ΙΛ2 (https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΡΜ69-ΙΛ2) ΑΔΑ: ΒΑΙΛ9-898 (https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΑΙΛ9-898) ΑΔΑ: 697Μ9-7Λ3 (https://diavgeia.gov.gr/doc/697Μ9-7Λ3) ΑΔΑ: 7Ψ279-ΒΤΦ (https://diavgeia.gov.gr/doc/7Ψ279-ΒΤΦ) ΣΓΕ: ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ Σύνολο εκπαιδευτικών: Εννέα (9). ΑΔΑ: 6ΗΠΘ9-Υ14(https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΠΘ9-Υ14) ΣΓΕ: ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ Σύνολο εκπαιδευτικών: Επτά (7). ΑΔΑ: 67ΗΚ9-86Κ (https://diavgeia.gov.gr/doc/67ΗΚ9-86Κ) ΑΔΑ: ΩΜΝΜ9-5ΓΒ (https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΝΜ9-5ΓΒ) ΣΓΕ: ΜΟΝΑΧΟ Σύνολο εκπαιδευτικών: Τριάντα πέντε (35). ΑΔΑ: ΨΤ519-ΒΝΗ (https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤ519-ΒΝΗ) ΑΔΑ: Ω5Ε69-ΓΕ9 (https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5Ε69-ΓΕ9) ΑΔΑ: 7ΥΤΡ9-3ΜΦ (https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΥΤΡ9-3ΜΦ) ΣΓΕ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ Σύνολο εκπαιδευτικών: Τρείς (3). ΑΔΑ: 6ΣΩΡ9-ΗΚΟ (https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΣΩΡ9-ΗΚΟ) ΑΔΑ: 7Δ7Θ9-Κ2Δ (https://diavgeia.gov.gr/doc/7Δ7Θ9-Κ2Δ) ΣΓΕ: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Σύνολο εκπαιδευτικών: Οκτώ (8) ΑΔΑ: ΒΙΝΛ9-7Ψ3 (https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΝΛ9-7Ψ3) ΑΔΑ: ΩΑΜ79-Χ3Λ (https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑΜ79-Χ3Λ) ΣΓΕ: ΤΟΡΟΝΤΟ Σύνολο εκπαιδευτικών: Τέσσερις (4). ΑΔΑ: 647Υ9-8ΙΤ (https://diavgeia.gov.gr/doc/647Υ9-8ΙΤ) ΑΔΑ: ΩΥΤΓ9-4ΞΚ (https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΤΓ9-4ΞΚ)