• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Γ. Πουλόπουλος' | 25 Ιουνίου 2015, 13:59

    Oι προϊσταμένοι των ΕΛΚΕ των Ερευνητικών Κέντρων ΝΠΔΔ συμφώνησαν και εισηγούνται τα εξής: «β. Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ και των ΑΕΙ που έχουν ιδρυθεί, παραμένουν σε ισχύ και διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 21 του παρόντος νόμου. Συντάσσεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των ΕΛΚΕ ο οποίος προσαρμόζεται στην κείμενη νομοθεσία, εγκρίνεται και τροποποιείται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των ΕΛΚΕ, θα εφαρμόζεται με ευθύνη των Δ.Σ. των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων…» Παναγιώτης Γ. Πουλόπουλος Αναπληρωτής Προϊστάμενος του ΕΛΚΕ του ΕΑΑ