• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία' | 27 Ιουνίου 2015, 00:45

    «Επανεγγραφή Και Των Μεταπτυχιακών Φοιτητών - Άρση Αδικίας» Το δικαίωμα στην εκπαίδευση και η δια Βίου Μάθηση αποτελεί προτεραιότητα σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη. Το Ελληνικό Κράτος, αν και «επί της αρχής» φαίνεται να υιοθετεί αυτό το στόχο, στην πράξη, παρά το ότι δίνει τη δυνατότητα με το υπό ψήφιση Σχέδιο Νόμου στους προπτυχιακούς φοιτητές, αν και διαγράφηκαν, να επανεγγραφούν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, διατηρεί πολλά εμπόδια στο δρόμο των μεταπτυχιακών φοιτητών που επίσης επιθυμούν, αν και διαγράφηκαν, να επανεγγραφούν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, εργαζόμενοι και δημιουργώντας σε ένα αντικείμενο στο οποίο έχουν κλίση ή δεξιότητες και διευρύνοντας το μορφωτικό τους πεδίο άμα τη ολοκληρώσει των μεταπτυχιακών τους σπουδών. Ειδικότερα, όχι απλώς στερεί από τους φοιτητές αυτούς τη δυνατότητα να επανεγγραφούν και να εκπληρώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις ελάχιστες υποχρεώσεις που τους απομένουν για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αλλά τους αντιμετωπίζει δυσμενώς και τους υποβιβάζει σε φοιτητές β’ κατηγορίας, όπως φαίνεται ήδη από το πρώτο άρθρο του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, που τους αποκλείει από τον ορισμό τους ως φοιτητών (!), ενώ δεν εμπερικλείει καν ξεκάθαρα το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στους τίτλους σπουδών (!). Συγκεκριμένα, το άρθρο 1 προβλέπει πως είναι: α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. β) «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές»: οι φοιτούντες σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Α.Ε.Ι. [...] ιγ) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών. Αυτός ο ορισμός, βεβαίως, είναι προβληματικός, καθώς εξ ορισμού «φοιτητές» είναι όλοι οι φοιτούντες σε Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως κύκλου σπουδών και μάλιστα ισότιμοι μεταξύ τους (εκτός και αν τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών δεν θεωρούνται προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Ι. ή τέτοια είναι η λανθάνουσα πρόθεση του νομοθέτη, να τα αποβάλει, να τα εξοβελίσει από τα Α.Ε.Ι. και να τα κάνει εξαρτώμενα από ιδιωτικούς φορείς, εταιρείες και συμφέροντα). Άλλωστε, όλοι όσοι μιλούν την ελληνική ―πόσω μάλλον αν ο όρος εξεταστεί και από γλωσσολογική και ετυμολογική σκοπιά― κατανοούν ότι η λέξη «φοιτητές» δηλώνει ΟΛΟΥΣ όσους φοιτούν, σπουδάζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο όρος φοιτητές είναι ο γενικός, υπερκείμενος όρος και προπτυχιακός, μεταπτυχιακός είναι τα είδη. Ο προβληματικός αυτός εκ φύσεως ορισμός που δίνεται στο άρθρο 1 δημιουργεί μία σειρά από αντιφάσεις και δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε καν στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου, όπου κατά την κοινή λογική η διάκριση γίνεται μεταξύ προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και όχι μεταξύ φοιτητών και μεταπτυχιακών φοιτητών: άρθρο 3 παρ. 2γ) ββ) των προπτυχιακών φοιτητών δ) Γ: [...] των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών [...] άρθρο 4 παρ. 1ε) [...] εκ των προπτυχιακών φοιτητών [...] ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών [...] η εκπροσώπηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών παρ. 2 β) [...] εκπροσώπων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών άρθρο 6 παρ. 3β) [...] εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών παρ. 5β) των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών άρθρο 7 παρ. 3β) [...] εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών [...] συμμετεχόντων προπτυχιακών φοιτητών [...] προπτυχιακών φοιτητών ή μεταπτυχιακών φοιτητών παρ. 6β) [...] εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών παρ. 7 [...] των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών παρ. 11 β) [...] των προπτυχιακών φοιτητών κ.ο.κ.. Επιπλέον, η προβληματικότητα του καινούριου ορισμού του «τίτλου σπουδών» ως «το πτυχίο ή δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών» φαίνεται και αίρεται στο άρθρο 11 παρ. 2 του υπό ψήφιση Σχεδίου Νόμου, όπου ορθά και ρητά «στους τίτλους πτυχίων ή διπλωμάτων που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος Σπουδών σε Τμήμα ή μονοτμηματική Σχολή Α.Ε.Ι.» περιλαμβάνονται τόσο τα πτυχία όσο και τα μεταπτυχιακά διπλώματα. Όλες αυτές οι συγχύσεις και ανακρίβειες στους ορισμούς, βέβαια, δεν είναι τυχαίες, αλλά οφείλονται σε διακρίσεις και άνιση αντιμετώπιση σε βάρος των μεταπτυχιακών φοιτητών από την πλευρά του Υπουργείου και ειδικότερα στην ολοφάνερη απροθυμία του Υπουργείου να επιτρέψει την επανεγγραφή και των ―ολιγάριθμων― μεταπτυχιακών φοιτητών. Γι΄ αυτό άλλωστε στο άρθρο 14 παρ. 5, σπεύδει να δηλώσει όχι απλά πως «για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών [...] ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3685/2008», αλλά και ότι «από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργούνται τα άρθρα 38 και 39 του ν. 4009/2011 (Α’ 195)», τα οποία εντάσσονται στο Κεφάλαιο Ζ΄ - Σπουδές του εν λόγω νόμου και αφορούν το δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών αντίστοιχα. Εντούτοις, ο ν. 4009/2011, που φέρει τον τίτλο «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», αφορά ζητήματα που διέπουν συλλήβδην τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. και όλους τους κύκλους σπουδών και όχι μόνο τον πρώτο κύκλο και τους προπτυχιακούς φοιτητές. Γι’ αυτό, στο άρθρο 2, που περιλαμβάνει τους ορισμούς, ορίζονται ορθά και νοούνται ως: α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.. Προπτυχιακοί φοιτητές είναι οι φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών, μεταπτυχιακοί φοιτητές εκείνοι που παρακολουθούν το δεύτερο κύκλο σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες εκείνοι που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών και ια) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση οποιουδήποτε από τους τρεις κύκλους σπουδών. Έτσι, το άρθρο 49 -Φοιτητική ιδιότητα-Σύλλογοι φοιτητών- παρ. 1 του ν. 4009/2011, που εντάσσεται στο Κεφάλαιο Η΄ -Φοιτητικά ζητήματα-, αναφέρεται συλλήβδην σε όλους τους φοιτητές και όχι μόνο στους προπτυχιακούς. Συγκεκριμένα, προβλέπει πως: άρθρο 49 παρ. 1. Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του σε Α.Ε.Ι. και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 33, διατηρείται μέχρι την απονομή του τίτλου του αντίστοιχου κύκλου σπουδών ή τη μη εγγραφή του για δύο συνεχόμενα εξάμηνα ή τη μη πλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπει ο Οργανισμός για τη συνέχιση της φοίτησής του μετά το πέρας του κανονικού χρόνου φοίτησης, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 33. Ο όρος «φοιτητής», εν προκειμένω, αναφέρεται σε φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών, γι’ αυτό και γίνεται λόγος για «διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας μέχρι την απονομή του τίτλου του αντίστοιχου κύκλου σπουδών» και απώλειά της σε περίπτωση μη εγγραφής σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα ή μη πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται για τη συνέχιση της φοίτησης μετά το πέρας του κανονικού χρόνου φοίτησης, ενώ όπου γίνεται μνεία στο άρθρο 33, εξειδικεύονται περιπτώσεις που αφορούν τους προπτυχιακούς φοιτητές (καθώς το άρθρο 33 εντάσσεται στο Μέρος Α’, που ρυθμίζει τα του πρώτου κύκλου σπουδών). Ωστόσο, το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου αρνείται να λάβει υπόψη την πραγματικότητα και την ξεκάθαρη διατύπωση του ανωτέρω άρθρου, προκειμένου να αποκλείσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές από το ισότιμο δικαίωμα στην επανεγγραφή τους. Ειδικότερα, θέλει εσκεμμένα να τους εξαιρέσει από το να συμπεριληφθούν στο άρθρο 10 παρ. 3 β) του υπό ψήφιση Σχεδίου Νόμου, το οποίο προβλέπει πως: άρθρο 10 παρ. 3 β) Η επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) πραγματοποιείται με έγγραφη αίτησή τους στο Τμήμα ή στη μονοτμηματική Σχολή. Όπως απεδείχθη παραπάνω και διατυπώνεται ρητά, στο άρθρο 49 παρ. 1 του ν. 4009/2011 συμπεριλαμβάνονται φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών, συνεπώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι απώλεσαν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα λόγω μη πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονταν για τη συνέχιση της φοίτησης μετά το πέρας του κανονικού χρόνου φοίτησης. Βάσει, λοιπόν, του άρτι παρατεθέντος άρθρου 10 παρ. 3 β) του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι διαγράφηκαν έχουν κανονικά το δικαίωμα να αιτηθούν την επανεγγραφή τους. Το Υπουργείο Παιδείας, όμως, προκειμένου να εμποδίσει την επανεγγραφή και των μεταπτυχιακών φοιτητών, προτείνει προς ψήφιση και το άρθρο 14 παρ. 19 του σχεδίου νόμου, το οποίο προβλέπει πως: άρθρο 14 παρ. 19. Οι διατάξεις του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν, εφαρμόζονται κατά την έννοια του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Κάνει, δηλαδή, το εξής παράδοξο: Ενώ αφενός δηλώνει πως ο ν. 4009/2011, μετά τις όποιες τροποποιήσεις, εξακολουθεί να ισχύει, αφετέρου επιχειρεί να αλλοιώσει το θεμελιωδέστερο τμήμα του, τους ορισμούς του και όχι επί τα βελτίω. Δεν αρκείται, δηλαδή, απλά στο να αλλάξει τους ορισμούς μόνο για το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου κατά το άρθρο 1 αυτού του νομοσχεδίου ―ορισμοί που, όπως απεδείχθη, είναι προβληματικοί, αναποτελεσματικοί και μη εφαρμοστέοι μέχρι και στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο―, αλλά να επεκτείνει αυτούς τους ορισμούς και στο ν. 4009/2011. Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται μία σειρά από ανακολουθίες και παρανοήσεις και στο ν. 4009/2011 εκ του μη όντος και δη σε κεφάλαια και άρθρα που ρητά διευθετούν φοιτητικά ζητήματα που αφορούν τους φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών (βλ. π.χ. Κεφάλαιο Η’), όπως: άρθρο 49 - Φοιτητική ιδιότητα-Σύλλογοι Φοιτητών (πέρα από την άνω αναφερθείσα παρ. 1) παρ. 2 α) Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατομικά ή συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων των σχολών ή άλλων επί μέρους οργανώσεων και ομίλων Η εν λόγω παράγραφος αφορά μόνο τους προπτυχιακούς;; Οι φοιτητές των άλλων κύκλων σπουδών δεν είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατομικά ή συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων;;; άρθρο 49 παρ. 2 β) Όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται εκπροσώπηση των φοιτητών οποιουδήποτε κύκλου σπουδών σε συλλογικά όργανα του ιδρύματος, οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες. Ο όρος «φοιτητές» και στην εν λόγω παράγραφο αναφέρεται ξεκάθαρα σε όλους τους φοιτητές συνολικά επιμερίζοντάς τους εν συνεχεία σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες. Ή πλέον μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης και οι υπόλοιποι φοιτητές φιμώνονται και δεν εκπροσωπούνται;; άρθρο 49 παρ. 2 γ) Η πρόσκληση στους εκπροσώπους των φοιτητών για συμμετοχή στα συλλογικά όργανα στα οποία συμμετέχουν γίνεται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν εκπροσώπους βάσει των καινούριων ορισμών;; Οι άλλοι δεν θα εκπροσωπούνται;; άρθρο 49 παρ. 2 δ) Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων του ιδρύματος που προορίζονται για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, τα οποία ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός και οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του ιδρύματος. Βάσει των καινοφανών ορισμών, μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές θα δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων του ιδρύματος για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου;; Οι φοιτητές των άλλων κύκλων σπουδών δεν θα έχουν πλέον θέση στα πανεπιστήμια;;; Θα απομακρυνθούν, θα εκδιωχθούν από τα ιδρύματα;; άρθρο 50 - Συμβούλια φοιτητικής μέριμνας παρ. 1 α) [...]συνιστάται σε κάθε ίδρυμα «Συμβούλιο φοιτητικής μέριμνας» [...] με σκοπό τη συζήτηση και τη διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικά με τη διαβίωση των φοιτητών και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας του ιδρύματος [...] Γιατί να υπάρχει μέριμνα μόνο για τους προπτυχιακούς φοιτητές;;; Οι άλλοι δεν είναι φοιτητές;; Γιατί καταδικάζονται σε αδιάφορη αντιμετώπιση, χωρίς να μεριμνά κανείς για αυτούς;;; Μόνο οι προπτυχιακοί είναι φοιτητές;;;; άρθρο 52 - Λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης παρ. 1 [...] την υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία ή φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους Μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές ενδέχεται να έχουν κάποια αναπηρία ή να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επιτυχή περάτωση των σπουδών τους;; Οι φοιτητές των άλλων κύκλων σπουδών δεν πρέπει και αυτοί να τύχουν υποστήριξης, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα;;; Γιατί τους ρίχνετε στον καιάδα, χωρίς να μεριμνάτε για αυτούς;;; άρθρο 54 - Υποτροφίες - εκπαιδευτικά δάνεια παρ. 1 Τα ιδρύματα χορηγούν σε φοιτητές τους βραβεία και υποτροφίες, με κριτήριο την επίδοσή τους στις σπουδές και την ατομική ή την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση. Βάσει του καινούριου ορισμού θα δίνονται μόνο στους προπτυχιακούς φοιτητές υποτροφίες, ενώ οι μεταπτυχιακοί θα αποκλείονται από τα βραβεία και τις υποτροφίες που προβλέπονται;; άρθρο 55 - Συνήγορος του φοιτητή παρ. 1 α) Κάθε ίδρυμα με τον Οργανισμό του συνιστά αυτοτελές γραφείο με την επωνυμία «Συνήγορος του φοιτητή», με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Ο συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών. Ο συνήγορος του φοιτητή θα είναι συνήγορος μόνο των προπτυχιακών;;; Οι υπόλοιποι φοιτητές θα είναι ανυπεράσπιστοι έναντι φαινομένων κακοδιοίκησης ή διατάραξης στις σχέσεις μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών;;;; Γιατί αφήνετε τους μεταπτυχιακούς έρμαια και ανυπεράσπιστους σε περιπτώσεις αυθαιρεσίας;;;; κ.ο.κ.. Όλα αυτά αποδεικνύουν ακλόνητα την προβληματικότητα και μη εφαρμοσιμότητα του νέου ορισμού όχι μόνο για το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου αλλά και για το ν. 4009/2011, καθώς αντίκειται στο πνεύμα του ν. 4009/2011, στον οποίο στηρίζεται το παρόν νομοσχέδιο. Και καθίσταται τοιουτοτρόπως ξεκάθαρο ότι μόνος σκοπός της πρωτοφανούς αυτής μη συμπερίληψης των μεταπτυχιακών φοιτητών στον όρο φοιτητές (!!!) είναι η άρνηση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κάνουν και αυτοί, όπως και οι προπτυχιακοί, χρήση του δικαιώματός τους να αιτηθούν την επανεγγραφή τους, όπως προβλέπει το άρθρο 10 παρ. 3 β). Και απευθύνω την εξής ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας: γιατί προσπαθείτε να επιβάλετε αυτή τη διάκριση σε βάρος των μεταπτυχιακών φοιτητών, προβαίνοντας μάλιστα γι’ αυτό το σκοπό σε ανακριβείς ορισμούς, οι οποίοι προσβάλλουν τη νοημοσύνη μας και είναι μη εφαρμόσιμοι τόσο στο ν. 4009/2011 όσο και στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου;;; Γιατί δεν αντιμετωπίζετε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ισότιμα και ισόνομα με τους προπτυχιακούς;;;; Μήπως γιατί είναι λίγοι και η φωνή τους και τα αιτήματά τους δεν ακούγονται έναντι των εκατοντάδων χιλιάδων προπτυχιακών;;;; Ίσα ίσα ο περιορισμένος αριθμός τους θα έπρεπε να είναι λόγος που καθιστά ευκολότερη την επανεγγραφή των μεταπτυχιακών. Σας ζητώ να εφαρμόσετε στην πράξη τα όσα διακηρύσσετε και να εξασφαλίσετε με αυτό το σχέδιο νόμου την ισοτιμία, ισοπολιτεία και ισονομία μεταξύ όλων των φοιτητών, τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών, και να δώσετε συγκεκριμένα εξίσου και στους τελευταίους το δικαίωμα να επανεγγραφούν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, όπως ακριβώς πράττετε με τους εκατοντάδες χιλιάδες προπτυχιακούς. Δεδομένου, λοιπόν, ότι, όπως απεδείχθη παραπάνω και ρητά αναφέρεται, στο άρθρο 49 παρ. 1 α) του ν. 4009/2011 περιλαμβάνονται και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Αιτούμαι να συμπεριλάβετε στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου την καθ’ όλα δίκαιη, νόμιμη και ισότιμη επανεγγραφή και των μεταπτυχιακών φοιτητών που απώλεσαν τη φοιτητική τους ιδιότητα για τους ακόλουθους λόγους: 1) Πρώτον, γιατί οι ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΝ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ αλλά ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ και ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΩΝ. Το βασικό επιχείρημα όσων είναι κατά της επανεγγραφής και των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι ότι τα μεταπτυχιακά προγράμματα διέπονται από εσωτερικό κανονισμό σπουδών, τον οποίο οφείλουμε να σεβαστούμε και να υπακούσουμε. Ξεχνούν, όμως ότι ΚΑΙ τα προπτυχιακά προγράμματα έχουν το καθένα το δικό του κανονισμό σπουδών. Όμως, τόσο ο κανονισμός προπτυχιακών σπουδών όσο και ο εσωτερικός κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών δεν είναι αυθαίρετα θεσπισμένοι, ΔΕΝ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, αλλά υπακούουν στους νόμους και ρυθμίζονται βάσει αυτών, όπως προβλέπει το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος της Ελλάδας: «Τα ιδρύματα [ανώτατης εκπαίδευσης] [...] λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους». Έτσι, ενώ οι κανονισμοί προπτυχιακών σπουδών δεν προέβλεπαν πουθενά ανώτατη διάρκεια φοίτησης, οι προηγούμενες κυβερνήσεις ψήφισαν νόμους που έθεταν όρια στη χρονική διάρκεια των σπουδών προβλέποντας μάλιστα και διαγραφές φοιτητών τιμωρώντας τους. Και η ισχύς του νόμου υπερίσχυσε του μέχρι τότε ισχύοντος κανονισμού και εφαρμόστηκε μάλιστα με αναδρομική ισχύ, παρά τις επικρατούσες δύσκολες συνθήκες των φοιτητών και τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσαν από την πλευρά όλων των φοιτητών. Εσείς, με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου παρεμβαίνετε ρυθμιστικά ―και ορθά πράττετε― και καταργείτε τις άδικες διατάξεις των νόμων και των κανονισμών που προέβλεπαν διαγραφές των προπτυχιακών φοιτητών και δίνετε το δικαίωμα να επανεγγραφούν σε όσους έχουν διαγραφεί. Ο εκάστοτε εσωτερικός κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ομοίως, όπως ισχύει και με τους προπτυχιακούς κανονισμούς, δεν είναι θέσφατο ή «κτῆμα ἐς ἀεί» ούτε υπεράνω των νόμων• απεναντίας, υπακούει στο νόμο και συμμορφώνεται στις εκάστοτε διατάξεις, όπως προβλέπει και το άρτι παρατεθέν άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος της Ελλάδας. Εν προκειμένω, το αίτημα για επανεγγραφή και των μεταπτυχιακών φοιτητών δεν αντίκειται στους ισχύοντες κανονισμούς και νόμους ούτε αναιρεί καμία από τις διατάξεις τους, αλλά έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στις ισχύουσες διατάξεις ως μία δεύτερη ευκαιρία για όσους διαγραφέντες μεταπτυχιακούς επιθυμούν την επανεγγραφή τους• δεν είναι παράλογο, παράνομο ούτε τιμωρητικό ή εκδικητικό μέτρο, αλλά νόμιμο μέτρο που προωθεί τη μάθηση και την παιδεία, μέτρο που το επιθυμούν διακαώς όλοι όσους αφορά, με αποτέλεσμα μία τέτοια ενέργεια από μέρους σας να χαίρει μεγάλης εκτίμησης. Εντούτοις, με μεγάλη θλίψη, οργή, αγανάκτηση και απορία διαπιστώνω και δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι το Υπουργείο Παιδείας με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου ΑΝΤΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, όπως εξέθεσα διεξοδικά παραπάνω. Υιοθετεί μία σειρά από μη ακριβείς ορισμούς, στους οποίους επιβάλλει μάλιστα και αναδρομική ισχύ, οι οποίοι έχουν όμως ως αποτέλεσμα τη δημιουργία παρανοήσεων και αδικιών και στους δύο νόμους, αν στο τέλος ισχύσουν και εφαρμοστούν, καταργεί άρθρα, ενώ διατηρεί άλλα που αφορούν τον ίδιο τομέα!! Γιατί γίνεται αυτό, κύριε Υπουργέ;; Γιατί στην περίπτωση των προπτυχιακών όχι απλώς τους δίνεται το δικαίωμα να επανεγγραφούν , αν έχουν διαγραφεί, αλλά ακυρώνονται όλοι οι νόμοι που προέβλεπαν τη διαγραφή τους, ενώ απεναντίας καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να στερηθούν οι μεταπτυχιακοί το στοιχειώδες δικαίωμα να επανεγγραφούν αντίθετα με τις προγραμματικές δηλώσεις;;; Γιατί γίνεται ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ και δεν αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις;; Γιατί υιοθετείται απέναντι στους μεταπτυχιακούς φοιτητές η ίδια τιμωρητική στάση που έδειχναν οι προκάτοχοι απέναντι στους προπτυχιακούς;; Μήπως απώτερος στόχος είναι να εξοβελιστούν εν τέλει οι μεταπτυχιακοί από την τριτοβάθμια εκπαίδευση;; Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να επιστήσω την προσοχή των ιθυνόντων του Υπουργείου Παιδείας στις συμβουλές που ακούνε και ωθούνται σε προβληματικές ενέργειες. Συμβουλές και παροτρύνσεις αποκαλύπτουν εκδικητικό χαρακτήρα όχι μόνο απέναντι στους ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ φοιτητές, οι οποίοι ΖΗΤΟΥΝ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ, τη ΣΥΝΝΟΜΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ τους, αλλά και απέναντι στο ίδιο το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, το οποίο εκθέτουν και πλήττουν με την πρόταση αυτών των προβληματικών ορισμών και μέτρων, που, αν τελικά υιοθετηθούν, ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου για μία σειρά από παρερμηνείες και συνακόλουθα φαινόμενα κακοδιοίκησης και αδικιών. Η μόνη ορθή λύση είναι, αντ’ αυτών, να αφήσετε ως έχουν τους ορισμούς του ν. 4009/2011 για τους όρους «φοιτητές» και «τίτλος σπουδών», γιατί εξυπηρετούν και συνάδουν με το πνεύμα και των δύο νόμων και να ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ στο άρθρο 10 παρ. 3 β) του νομοσχεδίου ΚΑΙ τους ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ φοιτητές. Δεδομένου, λοιπόν, ότι οι ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ αλλά ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ με αυτούς όπως ορίζει το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος, και δεδομένου ότι Η ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, αλλά ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ προς αυτούς, ζητώ να ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΡΗΤΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΟΠΩΣ προβλέπεται για τους ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ. 2) ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ένα άλλο επιχείρημα που προβάλλουν όσοι αντιτίθενται στην επανεγγραφή και των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι ότι ο εσωτερικός κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών προέβλεπε διατάξεις και ανώτατο όριο φοίτησης, το οποίο, αν ξεπερνούσαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, θα διαγράφονταν• και αυτό ήταν κάτι που το γνώριζαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οπότε δεν έχουν δικαίωμα να ζητούν την επανεγγραφή τους. Εντούτοις, και οι προπτυχιακοί φοιτητές, με την ψήφιση των νόμων 3549/2007 και 4009/2011, επίσης γνώριζαν πως οι σπουδές τους είχαν ανώτατο όριο φοίτησης και θα διαγράφονταν, αν το ξεπερνούσαν . Μάλιστα, ήδη από την ψήφιση του ν. 3549/2007, που θεσμοθέτησε τις διαγραφές, ο κανονισμός προπτυχιακών σπουδών προέβλεπε ρητά τη διαγραφή τους, άμα ξεπερνούσαν την προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης• και αυτό ήταν κάτι που το γνώριζαν και οι προπτυχιακοί φοιτητές. Και μάλιστα, κατά τις προβλέψεις του εν λόγω νόμου, είχαν περιθώριο τεσσάρων επιπλέον ετών, για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, όσο διαρκεί δηλαδή ένας πλήρης κύκλος προπτυχιακών σπουδών. Μερικοί κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και να πάρουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των προπτυχιακών φοιτητών, μετά και την ψήφιση του ν. 4009/2011, παρά το γεγονός ότι γνώριζαν ότι θα διαγραφούν, δεν κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα να διαγραφούν ή να επικρεμάται η διαγραφή τους . Και αυτή η μη έγκαιρη ολοκλήρωση είναι εύλογη, δεδομένων των δυσχερών συνθηκών που επικρατούσαν. Όπως υπήρχε εσωτερικός κανονισμός που προέβλεπε τη διαγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών, έτσι υπήρχε κανονισμός σπουδών που προέβλεπε τη διαγραφή και των προπτυχιακών. Μεταπτυχιακοί φοιτητές διαγράφηκαν, προπτυχιακοί φοιτητές διαγράφηκαν. Για τους ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΜΕΡΙΜΝΕΙΤΕ και τους δίνετε το δικαίωμα επανεγγραφής, για τους ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙΤΕ και τους στερείτε το δικαίωμα να επανεγγραφούν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Γιατί γίνεται αυτή η δυσμενής διάκριση σε βάρος των μεταπτυχιακών;; Ωστόσο, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, ό,τι ισχύει για τους προπτυχιακούς ισχύει και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι μεταπτυχιακοί επίσης δεν ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν, σε μία ουτοπική κοινωνία όπου όλα είναι ρόδινα, αλλά αντιμετωπίζουν και αυτοί πληθώρα προβλημάτων σε καθημερινή βάση και δη σε μία τέτοια περίοδο έντονης κοινωνικο-οικονομικής κρίσης• προβλήματα που δεν τους επέτρεψαν, όπως και στους προπτυχιακούς, να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, με αποτέλεσμα τη διαγραφή τους. Σύμφωνα, βέβαια, με δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Δημήτρη Χασάπη, «θέση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι να καταργήσει κάθε νομοθετική πράξη που οδηγεί σε διαγραφή φοιτητών και να ρυθμίσει το ζήτημα αυτό αναδρομικά στο προετοιμαζόμενο Πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί άμεσα στην Βουλή», ενώ είναι σαφής η «πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για διαρκή διάλογο και συνεχή επαφή με τους φοιτητές για το θέμα των διαγραφών καθώς και για κάθε πρόβλημα της φοιτητικής κοινότητας». Και ρωτώ: οι μεταπτυχιακοί δεν είναι φοιτητές;;; Γι’ αυτό σπεύσατε να τους αποκλείσετε από τον ορισμό τους στο άρθρο 1 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου και μάλιστα με αναδρομική ισχύ;;; Γιατί κάνετε διακρίσεις εις βάρος τους;;; Γιατί μεριμνείτε μόνο για τους προπτυχιακούς και στερείτε από τους μεταπτυχιακούς το ισότιμο δικαίωμα να επανεγγραφούν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους;;; Γιατί δεν αφουγκράζεστε και τα δικά τους αιτήματα;;; Γιατί τους φιμώνετε χωρίς καν να τους ορίζετε ως φοιτητές;;; Γιατί στερείτε μόνο από τους μεταπτυχιακούς το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους;; Δεν είναι θεμιτό αφενός να δηλώνει το Υπουργείο Παιδείας ότι είναι κατά των διαγραφών και αφετέρου στην πράξη να μην δίνει το θεμελιώδες δικαίωμα στους μεταπτυχιακούς που διαγράφτηκαν να επανεγγραφούν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ενώ δίνετε τη δυνατότητα σε ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, στερείτε από τους ΟΛΙΓΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ την ίδια ακριβώς δυνατότητα. Με τη μη παροχή του δικαιώματος επανεγγραφής και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές προσβάλλονται το συνταγματικό δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (Σ. 5 παρ. 1), η θεμελιώδης συνταγματική αρχή της ισότητας (Σ. 4 παρ. 1), η αρχή της αναλογικότητας (Σ. 25 παρ. 1) και το δικαίωμα στην παιδεία (Σ. 16 παρ. 1 και 2). Η μη χορήγηση της δυνατότητας επανεγγραφής και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές εγείρει ζητήματα ισονομίας, ισοπολιτείας και ισότιμης εν γένει αντιμετώπισης σε σχέση με τους προπτυχιακούς. Ως προς το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ζήτημα, όπως οι εκατοντάδες χιλιάδες προπτυχιακοί, έτσι και οι ολιγάριθμοι μεταπτυχιακοί που αιτούνται την επανεγγραφή τους δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί έχει καταργηθεί κάθε παροχή της πολιτείας και προς αυτούς (συγγράμματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σίτιση, στέγαση, εκπτώσεις στις μεταφορές, σε εισιτήρια, επιδόματα), εφόσον και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υπερβούν ορισμένη διάρκεια της φοίτησης. Το μόνο ζήτημα που εγείρεται εν προκειμένω και πιστεύω πως αποτελεί το βασικό σας ενδοιασμό για τη συμπερίληψη και των μεταπτυχιακών φοιτητών στο άρθρο 10 παρ. 3 β) του παρόντος νομοσχεδίου και την επανεγγραφή και των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι το θέμα των ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ. ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ ΩΣ ΕΞΗΣ: «Η επανεγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών που απώλεσαν τη φοιτητική τους ιδιότητα πραγματοποιείται με έγγραφη αίτησή τους στον Πρόεδρο του Τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής. Ο Πρόεδρος, με την υποβολή της αίτησης επανεγγραφής, καθορίζει με απόφασή του το χρηματικό ποσό των διδάκτρων που υποχρεούται να πληρώσει ο αιτών την επανεγγραφή του μεταπτυχιακός φοιτητής για το υπόλοιπο των σπουδών του. Το ποσό αυτό καθορίζεται ανάλογα με τις εναπομείνασες υποχρεώσεις του αιτούντος την επανεγγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ύψος των διδάκτρων που προβλέπονται για το εν λόγω πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος υποβολής της αίτησης επανεγγραφής. Η απόφαση αυτή του Προέδρου εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης επανεγγραφής και δεν αμφισβητείται. Αμέσως μετά την καταβολή του ποσού που ορίζεται στην απόφαση, η επανεγγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή είναι υποχρεωτική και οριστικοποιείται. Αν μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών δεν εκδοθεί απόφαση καθορισμού του ποσού που πρέπει να καταβληθεί, η επανεγγραφή είναι αυτοδικαίως υποχρεωτική και οριστικοποιείται.» Η παράγραφος αυτή πρέπει να προστεθεί γιατί α) Θα αποδειχθεί εμπράκτως ότι ο νομοθέτης επιθυμεί τη ΣΥΝΕΧΙΣΗ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ και ΟΧΙ ΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ β) Θα αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους προπτυχιακούς ως προς τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και θα αρθεί η αδικία εις βάρος τους γ) Γίνεται απεμπλοκή ως προς το θέμα των διδάκτρων που προβλέπονται για διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς ο αιτών την επανεγγραφή του πληρώνει το ποσό των διδάκτρων που αναλογεί στις εναπομείνασες υποχρεώσεις του για την ολοκλήρωση των σπουδών του. Έτσι, το όφελος είναι διττό: Αφενός, εφαρμόζεται ο κανονισμός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με την καταβολή των υπόλοιπων αναλογούντων διδάκτρων. Αφετέρου, αναγνωρίζονται εμπράκτως οι κόποι, οι θυσίες, τα χρήματα και τα δίδακτρα που έχουν ήδη καταβάλει οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και τους δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με την εκπλήρωση μόνο των υπολειπόμενων υποχρεώσεων και διδάκτρων, χωρίς να υποχρεούνται να πληρώσουν εκ νέου δίδακτρα για μαθήματα στα οποία έχουν ήδη επιτύχει. Για λόγους ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, για ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ των ΘΥΣΙΩΝ και των ΧΡΗΜΑΤΩΝ που έχουν ΗΔΗ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, ζητώ να δώσετε ρητά και σε αυτούς το ΔΙΚΑΙΩΜΑ να ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΟΥΝ και να ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ καταβάλλοντας μόνο το υπόλοιπο των διδάκτρων που τους αναλογεί. 3) ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Όπως έχω ήδη αναφέρει, ο εσωτερικός κανονισμός δεν υπερισχύει του νόμου και το δικαίωμα επανεγγραφής νομοθετικά θεσπισμένο λειτουργεί συμπληρωματικά στους υπάρχοντες κανονισμούς, ενώ η επανεγγραφή και των μεταπτυχιακών φοιτητών αποκαθιστά την ισότιμη αντιμετώπιση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών. Ο εσωτερικός κανονισμός, όμως, δεν ισχύει και δεν εφαρμόζεται εξίσου σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Παρατηρείται επιλεκτική εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς σε άλλους εφαρμόζεται αυστηρά ο εσωτερικός κανονισμός και διαγράφονται και σε άλλους όχι (http://doctorate.civil.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=203 ). Όπως καταδεικνύεται από τα παραπάνω, ο εσωτερικός κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών δεν ισχύει εξίσου για όλους ανεξαιρέτως τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Γίνονται άνισες διακρίσεις σε βάρος των μεταπτυχιακών φοιτητών και εξαιρούνται από την εφαρμογή του κανονισμού ορισμένοι φοιτητές στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ενώ άλλοι διαγράφονται κατά την απαρέγκλιτη εφαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού και του Νόμου. Γιατί σε ορισμένους φοιτητές επιτρέπεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους παραβλέποντας τον εσωτερικό κανονισμό, ενώ άλλοι διαγράφονται χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και στερούνται της δυνατότητας επανεγγραφή τους; Προσωπικά, τίθεμαι υπέρ του δικαιώματος όλων ανεξαιρέτως των φοιτητών να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Παρακαλώ, λοιπόν, να συμπεριλάβετε και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο άρθρο 10 παρ. 3 β) του υπό ψήφιση νομοσχεδίου και να τους δώσετε το δικαίωμα να αιτηθούν σύννομα την επανεγγραφή τους και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ούτως ώστε να αρθεί η αδικία και άνιση μεταχείριση που υφίσταται στην τάξη των φοιτητών και να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Κατόπιν των ανωτέρω, α) Επειδή στο άρθρο 49 παρ. 1 α) του ν. 4009/2011 στον όρο «φοιτητές» συμπεριλαμβάνονται και οι μεταπτυχιακοί β) Επειδή ο εσωτερικός κανονισμός των μεταπτυχιακών σπουδών δεν υπερισχύει των νόμων αλλά ρυθμίζεται βάσει αυτών (Σ. 16 παρ. 5) γ) Για την αποκατάσταση της ισότιμης αντιμετώπισης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών βάσει των συνταγματικών αρχών της αναλογικότητας και της ισότητας δ) Για την αποκατάσταση της ισότιμης αντιμετώπισης των μεταπτυχιακών φοιτητών ΣΑΣ ΖΗΤΩ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΩΛΕΣΑΝ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ. 3 β) ΤΟΥ ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ, ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: «Η επανεγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών που απώλεσαν τη φοιτητική τους ιδιότητα πραγματοποιείται με έγγραφη αίτησή τους στον Πρόεδρο του Τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής. Ο Πρόεδρος, με την υποβολή της αίτησης επανεγγραφής, καθορίζει με απόφασή του το χρηματικό ποσό των διδάκτρων που υποχρεούται να πληρώσει ο αιτών την επανεγγραφή του μεταπτυχιακός φοιτητής για το υπόλοιπο των σπουδών του. Το ποσό αυτό καθορίζεται ανάλογα με τις εναπομείνασες υποχρεώσεις του αιτούντος την επανεγγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ύψος των διδάκτρων που προβλέπονται για το εν λόγω πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος υποβολής της αίτησης επανεγγραφής. Η απόφαση αυτή του Προέδρου εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης επανεγγραφής και δεν αμφισβητείται. Αμέσως μετά την καταβολή του ποσού που ορίζεται στην απόφαση, η επανεγγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή είναι υποχρεωτική και οριστικοποιείται. Αν μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών δεν εκδοθεί απόφαση καθορισμού του ποσού που πρέπει να καταβληθεί, η επανεγγραφή είναι αυτοδικαίως υποχρεωτική και οριστικοποιείται.» Είμαι σίγουρη ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη τις ανωτέρω παρατηρήσεις και θα μεριμνήσετε άμεσα με το παρόν σχέδιο νόμου για την αποκατάσταση της ισότιμης μεταχείρισης των μεταπτυχιακών φοιτητών. Σας ευχαριστώ