• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)' | 28 Ιουνίου 2015, 15:21

    Άρθρο 42: Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία Σχόλια επί των παραγράφων 2 και 3α: Τα υφιστάμενα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους και οι τεχνολογικοί φορείς, που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τον Ν. 4310/14 (άρθ. 47.1) όφειλαν εντός εξαμήνου να συντάξουν ή να προσαρμόσουν στις διατάξεις του Ν.4310/14 τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους και να τον υποβάλλουν προς έγκριση. Ταυτόχρονα οριζόταν ότι «η μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχει ως συνέπεια την αναστολή της χορήγησης κάθε δημόσιας χρηματοδότησης». Συμφωνούμε απόλυτα με το πνεύμα της παραγράφου 2, όσον αφορά την παράταση έκδοσης των Εσωτερικών Κανονισμών, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Διαφωνούμε όμως με την πρόβλεψη της παραγράφου 3α, περί κατάργησης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του ν.4310/2014. Με δεδομένο ότι υφιστάμενα Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Τεχνολογικοί φορείς, λειτουργούν επί δεκαετίες χωρίς την ύπαρξη εσωτερικού κανονισμού (!) είναι προφανές ότι εφόσον δεν επιβληθεί ρήτρα ασφαλείας, η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει να διαιωνίζεται. Ουσιαστικό βήμα προς την ενιαία και χωρίς εξαιρέσεις, εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου θα είναι η σύνταξη προτύπου Ενιαίου Εσωτερικού Κανονισμού για όλα τα ΕΚ, υπό την ευθύνη του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και της ΓΓΕΤ, ο οποίος στη συνέχεια θα τροποποιηθεί και θα προσαρμοσθεί λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου ή Τεχνολογικού φορέα. Στην επιτροπή που θα συντάξει και θα επεξεργαστεί τον πρότυπο Ενιαίο Εσωτερικό Κανονισμό θα πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων σε Ερευνητικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων - Ιδρυμάτων (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.–Ι.) και της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών (Ε.Ε.Ε.), ενώ κατά την επεξεργασία και προσαρμογή του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε Ε.Κ. – Ι. ή Τεχνολογικού φορέα, θα πρέπει να συμμετέχει/ουν στην αντίστοιχη επιτροπή εκπρόσωπος/οι των αντίστοιχων Συλλογικών φορέων. Σχόλια επί της παραγράφου 7: Η παράγραφος αυτή αποσαφηνίζει κάποιες ασάφειες της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν.4310/2014, ταυτόχρονα όμως μεταβάλλει προς το δυσμενέστερο κάποιες διατάξεις του, ενώ δημιουργεί και νομικά προβλήματα, καθώς τροποποιούνται αναδρομικά διαδικασίες που βάσει του (ισχύοντος) Ν. 4310/14 έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας, η οποία έχει ήδη παρέλθει. Στα θετικά προσμετρούνται ο καθορισμός των προσόντων με βάση τα οποία κρίνονται οι υποψήφιοι: «οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα ανά ερευνητική βαθμίδα, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 18 (παρ. 2, 4 και 5) του Ν.4310/2014 όπως έχει αναδιατυπωθεί με τον παρόντα» και η διευκρίνιση ότι «οι κρίσεις θα διενεργούνται από 5μελείς επιτροπές κρίσης που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3α και γ του Ν.1514/1985». Αποτελεί όμως αρνητική εξέλιξη η πρόβλεψη ότι «το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης προσδιορίζεται από τον Διευθυντή του ινστιτούτου στο οποίο αυτός υπηρετεί, μετά από σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του άρθρου 10 παρ. 4 του ν.1514/1985», χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η άποψη και η επιθυμία του αιτούμενου. Η συγκεκριμένη εσωτερική διαδικασία κρίσης και μετάταξης ενός ήδη εργαζομένου δεν αποτελεί νέα πρόσληψη της οποίας το γνωστικό αντικείμενο προσδιορίζεται από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου και το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, αλλά ουσιαστικότερη αξιοποίηση υπάρχοντος επιστημονικού προσωπικού που δραστηριοποιείται ερευνητικά σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Γι’ αυτό προτείνουμε ότι πρέπει «το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης να προσδιορίζεται από τον αιτούμενο, μετά και από σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου του άρθρου 10 παρ. 4 του Ν.1514/1985». Παράλληλα ενώ ο Ν.4310/14, άρθρο 42, παράγραφος 6, έδινε τη δυνατότητα στους ΕΛΕ, οποιασδήποτε βαθμίδας, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και στο εν γένει επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, να κάνουν αίτηση «στο γνωστικό τους αντικείμενο σε ερευνητικό κέντρο», με το παρόν άρθρο, η δυνατότητα αίτησης περιορίζεται εντός του ερευνητικού κέντρου που υπηρετεί ο αιτούμενος. Πιστεύουμε ότι εφόσον έγιναν αιτήσεις, εντός της τρίμηνης προθεσμίας που προέβλεπε, ο Ν.4310/14, από ενδιαφερόμενους σε διαφορετικό Ερευνητικό Κέντρο από αυτό που υπηρετούν, οι αιτήσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές και να προχωρήσουν οι διαδικασίες κρίσης. Σε διαφορετική περίπτωση υφίσταται θέμα νομιμότητας της όλης διαδικασίας για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σχόλια επί της παραγράφου 11: Με την παράγραφο αυτή επιχειρείται να αρθεί μια κατάφωρη αδικία που υφίσταται το προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων – ΝΠΙΔ, σε σχέση με αντίστοιχες ειδικότητες και κατηγορίες εργαζομένων που απασχολούνται στα Ερευνητικά Κέντρα – ΝΠΔΔ. Συγκεκριμένα δίδεται η δυνατότητα έκδοσης ΚΥΑ για τη χορήγηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες και ειδικότητες προσωπικού των Ε.Κ. - ΝΠΙΔ του επιδόματος Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής εργασίας, όπως αυτό συμβαίνει στα Ερευνητικά Κέντρα – ΝΠΔΔ από την 1 Μαΐου 2012, σύμφωνα με την Αριθμ. οικ.2/16519/0022, ΦΕΚ 465, 24/02/2012. Η μη έκδοση της απαιτούμενης ΚΥΑ για τα Ε.Κ. – ΝΠΙΔ, επί τρία (3) και πλέον έτη οφείλεται στην αδικαιολόγητη άρνηση ή κωλυσιεργία ορισμένων Διοικήσεων Ε.Κ. σε συνδυασμό με την σιωπηρή ανοχή της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας. Η πρόταση της παραγράφου αυτής μας ικανοποιεί μερικώς, καθώς το χρονικό περιθώριο έκδοσης της απαιτούμενης ΚΥΑ, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, χρονικό διάστημα υπερβολικά μεγάλο. Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη μας ότι οι Διοικήσεις των περισσότερων Ε.Κ. είχαν αποστείλει τις απαιτούμενες προτάσεις τους για την έκδοση της ΚΥΑ προς τη ΓΓΕΤ, επαρκώς αιτιολογημένες, το χρονικό περιθώριο έκδοσης της εν λόγω ΚΥΑ, δεν απαιτεί χρόνο μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. Παράλληλα, προκειμένου να μην τίθεται θέμα καταστρατήγησης της ισονομίας, η διάταξη αυτή θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ από την ημέρα εφαρμογής της στα Ε.Κ. – ΝΠΔΔ. Προτείνουμε, λοιπόν, το χρονικό περιθώριο έκδοσης της απαιτούμενης ΚΥΑ, να ορισθεί στους τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, και για λόγους ισονομίας μεταξύ των Ε.Κ. – ΝΠΙΔ και των Ε.Κ. – ΝΠΔΔ η απόφαση να έχει αναδρομική ισχύ από την 1 Μαΐου 2012.