• Σχόλιο του χρήστη 'annie' | 28 Ιουνίου 2015, 22:15

    ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ Ο Ν. 4009/2011 στο άρθρο 2 ορίζει ότι είναι: α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.. Προπτυχιακοί φοιτητές είναι οι φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών, μεταπτυχιακοί φοιτητές εκείνοι που παρακολουθούν το δεύτερο κύκλο σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες εκείνοι που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών και ια) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση οποιουδήποτε από τους τρεις κύκλους σπουδών. (http://www.eng.auth.gr/gr/enopoiimeno-keimeno-toy-n4009-2011-me-tis-tropopoiiseis-toy-n4076-2012.html ) Το άρθρο 49 ( -Φοιτητική ιδιότητα-Σύλλογοι φοιτητών-) παρ. 1 του Ν. 4009/2011, που εντάσσεται στο Κεφάλαιο Η΄ -Φοιτητικά ζητήματα-, προβλέπει πως: άρθρο 49 παρ. 1. Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του σε Α.Ε.Ι. και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 33, διατηρείται μέχρι την απονομή του τίτλου του αντίστοιχου κύκλου σπουδών ή τη μη εγγραφή του για δύο συνεχόμενα εξάμηνα ή τη μη πλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπει ο Οργανισμός για τη συνέχιση της φοίτησής του μετά το πέρας του κανονικού χρόνου φοίτησης, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 33. Συνεπώς, το ΑΡΘΡΟ 49 ΠΑΡ. 1 του Ν. 4009/2011 αναφέρεται συλλήβδην σε ΟΛΟΥΣ τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (και όχι μόνο στους προπτυχιακούς), καθώς γίνεται λόγος για «διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας μέχρι την απονομή του ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ» και προβλέπει απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις. Το άρθρο 10 παρ. 3 β) του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου αναφέρει πως: άρθρο 10 παρ. 3 β) Η επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) πραγματοποιείται με έγγραφη αίτησή τους στο Τμήμα ή στη μονοτμηματική Σχολή. Συνεπώς, καθώς το ΑΡΘΡΟ 49 παρ. 1 του Ν. 4009/2011 αναφέρεται σε ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές και μιλά για απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας όταν δεν πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις, και το ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 3 β) αναφέρεται στο εν λόγω ΑΡΘΡΟ 49 παρ. 1 του Ν. 4009/2011, ΚΑΝΟΝΙΚΑ το ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ. 3 Β) αναφέρεται ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ που απώλεσαν τη φοιτητική τους ιδιότητα και προβλέπει το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ. Όμως, το Υπουργείο Παιδείας , για να ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ την ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ «ΦΟΙΤΗΤΕΣ» και «ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ» στο ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. α), β, γ) και ιγ) στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου: α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. β) «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές»: οι φοιτούντες σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Α.Ε.Ι. [...] ιγ) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών. και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, κατά το άρθρο 14 παρ. 19 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου: άρθρο 14 παρ. 19. Οι διατάξεις του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν, εφαρμόζονται κατά την έννοια του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Η ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ των ΟΡΙΣΜΩΝ και η πρόβλεψη ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ τους ΙΣΧΥΟΣ ΔΕΝ γίνεται ΤΥΧΑΙΑ αλλά ΜΕ μόνο και μοναδικό ΣΚΟΠΟ να ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ τους ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΑΠΟ το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ. Ωστόσο, οι ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ του άρθρου 1 του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου είναι ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΙ και δεν μπορούν να εφαρμοστούν ούτε στο υπό ψήφιση νομοσχέδιου και πόσω μάλλον αναδρομικά στο Ν. 4009/2011, καθώς αντίκεινται στο πνεύμα και των δύο νόμων. Διότι, εξ ορισμού και ετυμολογικά «ΦΟΙΤΗΤΕΣ» είναι ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΟΥΝΤΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ και μάλιστα ΙΣΟΤΙΜΟΙ μεταξύ τους (εκτός και αν τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών δεν θεωρούνται προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Ι. ή τέτοια είναι η λανθάνουσα πρόθεση του νομοθέτη, να τα αποβάλει, να τα εξοβελίσει από τα Α.Ε.Ι. και να τα κάνει εξαρτώμενα από ιδιωτικούς φορείς, εταιρείες και συμφέροντα). Ο όρος «ΦΟΙΤΗΤΕΣ» είναι ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ και «ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ», «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ» και «ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ» είναι τα ΕΙΔΗ. Η ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑ του ορισμού των «ΦΟΙΤΗΤΩΝ» ως φοιτητών (!) και λανθανόντως ως ΜΟΝΟ των ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ (χωρίς να ορίζονται καν κάπου ως έννοια) φαίνεται στο ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ όπου γίνεται ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΟΧΙ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ενώ ως ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ως ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ φοιτητές, κατά την κοινή λογική, και ΟΧΙ ΩΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: βλ. άρθρο 3 παρ. 2 γ) ββ), παρ. 2 δ) Β, παρ. 2 δ) Γ, άρθρο 4 παρ. 1 ε), παρ. 2 β), άρθρο 6 παρ. 3 β), παρ. 5 β), άρθρο 7 παρ. 3 β), παρ. 6 β), παρ. 7, παρ. 11 β) κ.ο.κ.. Η αναδρομική ισχύς μάλιστα του ορισμού των «φοιτητών» ως μόνο των προπτυχιακών δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα και στο Ν. 4009/2011. Παρά το γεγονός ότι ο νομοθέτης σπεύδει να δηλώσει στο άρθρο 14 παρ. 5 όχι απλώς πως «για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών [...] ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3685/2008», αλλά και ότι «από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργούνται τα άρθρα 38 και 39 του ν. 4009/2011 (Α’ 195)», τα οποία εντάσσονται στο Κεφάλαιο Ζ΄ - Σπουδές του εν λόγω νόμου και αφορούν το δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών αντίστοιχα, δεν λαμβάνει υπόψη του ότι ο Ν. 4009/2011 αφορά ζητήματα που διέπουν συλλήβδην τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. και όλους τους κύκλους σπουδών και δεν αναφέρεται στους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές μόνο στα άρθρα που σπεύδει να καταργήσει. Έτσι, η αναδρομική χρήση του όρου «φοιτητές» με την έννοια «προπτυχιακοί φοιτητές» δημιουργεί μία σειρά από ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ και ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ και στο Ν. 4009/2011 εκ του μη όντος και δη σε κεφάλαια και άρθρα που ρητά διευθετούν φοιτητικά ζητήματα που αφορούν τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (βλ. π.χ. Κεφάλαιο Η’), όπως: άρθρο 49 - Φοιτητική ιδιότητα-Σύλλογοι Φοιτητών (πέρα από την άνω αναφερθείσα παρ. 1) παρ. 2 α) Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατομικά ή συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων των σχολών ή άλλων επί μέρους οργανώσεων και ομίλων Κατά τους ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ, η εν λόγω παράγραφος θα αφορά ΜΟΝΟ τους ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ. Οι ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ) Δ Ε Ν ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ Η΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. Ομοίως, βλ. άρθρο 49 παρ. 2 β), παρ. 2 γ), παρ. 2 δ), άρθρο 50 παρ. 1 α), άρθρο 52 παρ. 1, άρθρο 54 παρ. 1, άρθρο 55 κ.ο.κ.. Επιπλέον, η προβληματικότητα του καινούριου ορισμού του «τίτλου σπουδών» ως «το πτυχίο ή δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών» φαίνεται και αίρεται στο άρθρο 11 παρ. 2 του υπό ψήφιση Σχεδίου Νόμου, όπου ορθά και ρητά «στους τίτλους πτυχίων ή διπλωμάτων που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος Σπουδών σε Τμήμα ή μονοτμηματική Σχολή Α.Ε.Ι.» περιλαμβάνονται τόσο τα πτυχία όσο και τα μεταπτυχιακά διπλώματα, ενώ ανάλογα προβλήματα εγείρονται και στο Ν. 4009/2011. Όλα αυτά αποδεικνύουν ακλόνητα την ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑ των ΝΕΩΝ ΟΡΙΣΜΩΝ όχι μόνο για το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου αλλά και για το Ν. 4009/2011, καθώς αντίκεινται στο πνεύμα του Ν. 4009/2011, στον οποίο στηρίζεται το παρόν νομοσχέδιο και, αν τελικά ισχύσουν και εφαρμοστούν, θα στερήσουν τους φοιτητές των υπόλοιπων κύκλων από θεμελιώδη φοιτητικά δικαιώματα εκπροσώπησης, παροχών κτλ. και θα αποτελέσουν έναυσμα για μία σειρά από φαινόμενα κακοδιοίκησης και αυθαιρεσιών. Και καθίσταται τοιουτοτρόπως ξεκάθαρο ότι μόνος σκοπός της μη συμπερίληψης των μεταπτυχιακών φοιτητών στον όρο φοιτητές είναι η άρνηση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κάνουν και αυτοί, όπως και οι προπτυχιακοί, χρήση του δικαιώματός τους να αιτηθούν την επανεγγραφή τους, όπως προβλέπει το άρθρο 10 παρ. 3 β). Εγείρονται, λοιπόν, ζητήματα, ισονομίας, ισοπολιτείας και ισότιμης αντιμετώπισης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Δεδομένου, λοιπόν, ότι, όπως απεδείχθη παραπάνω και ρητά αναφέρεται, στο άρθρο 49 παρ. 1 α) του ν. 4009/2011 περιλαμβάνονται και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Αιτούμαι να συμπεριλάβετε στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου την καθ’ όλα δίκαιη, νόμιμη και ισότιμη επανεγγραφή και των μεταπτυχιακών φοιτητών που απώλεσαν τη φοιτητική τους ιδιότητα για τους ακόλουθους λόγους: 1) ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΝ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ αλλά ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ και ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΩΝ. Ο κανονισμός προπτυχιακών σπουδών και ο εσωτερικός κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών δεν είναι αυθαίρετα θεσπισμένοι, ΔΕΝ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, αλλά υπακούουν στους νόμους και ρυθμίζονται βάσει αυτών, όπως προβλέπει το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος της Ελλάδας: «Τα ιδρύματα [ανώτατης εκπαίδευσης] [...] λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους». Οι κανονισμοί προπτυχιακών σπουδών δεν προέβλεπαν ανώτατη διάρκεια φοίτησης, οι προηγούμενες κυβερνήσεις ψήφισαν νόμους που έθεταν ανώτατο όριο φοίτησης με αναδρομική ισχύ και προέβλεπαν διαγραφές παρά τις επικρατούσες συνθήκες και τη θύελλα αντιδράσεων. Tο υπό ψήφιση νομοσχέδιο καταργεί τις διατάξεις των νόμων και των κανονισμών που προέβλεπαν διαγραφές των προπτυχιακών φοιτητών και δίνεi το δικαίωμα επανεγγραφής στους διαγραφέντες προπτυχιακούς. Ομοίως, οι εσωτερικοί κανονισμοί μεταπτυχιακών σπουδών δεν είναι υπεράνω των νόμων αλλά συμμορφώνονται με αυτούς, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Η ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ των ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ φοιτητών ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ στους ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ και ΝΟΜΟΥΣ, ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ λειτουργεί ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ τις ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ως μία ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για όσους διαγραφέντες μεταπτυχιακούς επιθυμούν την επανεγγραφή τους. Δεν είναι παράλογο, παράνομο, τιμωρητικό ή εκδικητικό μέτρο. Είναι ΚΑΘ’ ΟΛΑ ΝΟΜΙΜΟ ΜΕΤΡΟ που ΠΡΟΩΘΕΙ τη ΜΑΘΗΣΗ και την ΠΑΙΔΕΙΑ, μέτρο που το επιθυμούν διακαώς όλοι όσους αφορά, με αποτέλεσμα μία τέτοια ενέργεια από μέρους σας να χαίρει μεγάλης εκτίμησης και αποδοχής και να συμφωνεί με τις προγραμματικές σας δηλώσεις. Δεν ζητούμε την αλλαγή του κανονισμού σπουδών, μόνο να ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΡΗΤΑ το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. 2) ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Είναι γεγονός πως ο εσωτερικός κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών προέβλεπε ανώτατο όριο φοίτησης, το οποίο, αν ξεπερνούσαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, θα διαγράφονταν. Και αυτό ήταν εν γνώσει των μεταπτυχιακών φοιτητών. Με την ίδια λογική υπέρ των διαγραφών, και οι προπτυχιακοί φοιτητές, αφ’ ης στιγμής ψηφίστηκε ο νόμος 3549/2007 και εν συνεχεία ο ν. 4009/2011, ήξεραν ότι υπάρχει ανώτατο όριο φοίτησης στις σπουδές τους και ήξεραν ότι θα διαγράφονταν, αν το ξεπερνούσαν. Τους δόθηκε μάλιστα και αρκετό χρονικό περιθώριο τεσσάρων επιπλέον ετών , για να περατώσουν τις σπουδές τους. Εντούτοις, δεν κατόρθωσαν όλοι να τις ολοκληρώσουν, με συνέπεια να διαγραφούν ή να επικρεμάται η διαγραφή τους. Όπως υπήρχε εσωτερικός κανονισμός που προέβλεπε τη διαγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών, έτσι υπήρχε κανονισμός σπουδών που προέβλεπε τη διαγραφή και των προπτυχιακών. Μεταπτυχιακοί φοιτητές διαγράφηκαν, προπτυχιακοί φοιτητές διαγράφηκαν. Για τους ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΡΙΜΝΑ και τους δίνεται το δικαίωμα επανεγγραφής, για τους ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ και τους στερείται το δικαίωμα να επανεγγραφούν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Με τη μη παροχή του δικαιώματος επανεγγραφής και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές προσβάλλονται το συνταγματικό δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (Σ. 5 παρ. 1), η θεμελιώδης συνταγματική αρχή της ισότητας (Σ. 4 παρ. 1), η αρχή της αναλογικότητας (Σ. 25 παρ. 1) και το δικαίωμα στην παιδεία (Σ. 16 παρ. 1 και 2). Όπως οι προπτυχιακοί, έτσι ΚΑΙ οι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ σε καθημερινή βάση ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ειδικά σε μία περίοδο έντονης κοινωνικο-οικονομικής κρίσης, τα οποία δεν τους επέτρεψαν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ως προς το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ζήτημα, όπως οι εκατοντάδες χιλιάδες προπτυχιακοί, έτσι και οι ολιγάριθμοι μεταπτυχιακοί που αιτούνται την επανεγγραφή τους δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί έχει καταργηθεί κάθε παροχή της πολιτείας και προς αυτούς (συγγράμματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σίτιση, στέγαση, εκπτώσεις στις μεταφορές, σε εισιτήρια, επιδόματα). Ως προς το θέμα των διδάκτρων, οι μεταπτυχιακοί που επανεγγράφονται, να πληρώνουν μόνο το πόσο των διδάκτρων που αναλογεί στις εναπομείνασες υποχρεώσεις τους βάσει του ύψους των διδάκτρων που αντιστοιχούν στο εν λόγω πρόγραμμα σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος υποβολής της αίτησης επανεγγραφής. Έτσι, θα αποκατασταθεί η ισότιμη αντιμετώπιση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, θα αναγνωριστούν οι κόποι και τα χρήματα που έχουν ήδη καταβάλει, και επανεγγραφόμενοι, θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν και αυτοί τις σπουδές τους. 3) ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ο εσωτερικός κανονισμός δεν εφαρμόζεται εξίσου σε όλους τους μεταπτυχιακούς. Παρατηρείται επιλεκτική εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς σε άλλους εφαρμόζεται αυστηρά ο εσωτερικός κανονισμός και διαγράφονται , ενώ σε άλλους δίνεται η ευκαιρία να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους παραβλέποντας τον εσωτερικό κανονισμό σπουδών. (http://doctorate.civil.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=203 ). Προσωπικά, τίθεμαι υπέρ του δικαιώματος όλων ανεξαιρέτως των φοιτητών να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Κατόπιν των ανωτέρω, Παρακαλώ να συμπεριλάβετε και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο άρθρο 10 παρ. 3 β) του υπό ψήφιση νομοσχεδίου και να τους δώσετε το δικαίωμα να αιτηθούν σύννομα την επανεγγραφή τους και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των φοιτητών.