• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ' | 16 Δεκεμβρίου 2015, 17:16

    Απαραίτητη προϋπόθεση αξιολόγησης είναι: αφενός μεν η ύπαρξη αντικειμενικών κριτηρίων και Αξόνων πάνω στους οποίους θα μπορεί να σταθεί ένα πλαίσιο αρχικής Αυτοαξιολόγησης , αφετέρου η καθιέρωση ουσιαστικής εποπτείας και διακριτικού ελέγχου σε όλα τα ΙΕΚ-που σύμφωνα με τον βασικό ορισμό του management θα πρέπει να συνυπάρχει δίπλα στον προγραμματισμό ,την οργάνωση και την Διεύθυνση ενός προγράμματος κατάρτισης. Με βάση λοιπόν τα προαναφερόμενα, θεωρώ ότι θα πρέπει άμεσα να προκηρυχθούν - θέσεις Υπευθύνων Ι.Ε.Κ ανά περιφέρεια ώστε να μπορούν να επιλύονται σε τοπικό επίπεδο πλήθος καθημερινών προβλημάτων που σήμερα υποχρεωτικά επιλύονται μόνο μέσω των στελεχών της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω πως με δεδομένο το γεγονός της ανυπαρξίας ουσιαστικού εποπτικού μηχανισμού στα Ιδιωτικά ΙΕΚ η καθιέρωση διαδικασιών Πιστοποίησης από ανεξάρτητο φορέα όπως ο ΕΟΠΠΕΠ κρίνεται απαραίτητη με προυπόθεση την πλήρη συνάφεια μεταξύ της διδαχθείσας ύλης στα ΙΕΚ και της εξεταζόμενης ύλης. με εκτίμηση ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ