• Σχόλιο του χρήστη 'Στελιος Θωμόπουλος' | 16 Ιανουαρίου 2016, 15:42
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 25 παρ 9. β To σύνολο των πράξεων καθώς και οι δαπάνες που έχουν διενεργηθεί από τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και Ιδρυμάτων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και από τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας τους, που ιδρύθηκαν κατ΄εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 στου ν. 2413/1996, από τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 και κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1514/85 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους, καθώς και την εν γένει επίτευξη των σκοπών τους, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες. Στις δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται ενδεικτικά δαπάνες μίσθωσης και εν γένει στέγασης, φύλαξης, καθαριότητας και κάθε είδους παροχές σε πρόσωπα, που απασχολούνται στους πιο πάνω φορείς και ιδρύματα με οποιαδήποτε νομική σχέση κτλ. που πραγματοποιήθηκαν προς όφελος και για την εν γένει επίτευξη των σκοπών των Φορέων και Ιδρυμάτων. Τυχόν καταλογισμοί, οι οποίοι έγιναν για δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου, σε βάρος υπαλλήλων ή μελών της διοίκησης των παραπάνω Φορέων και Ιδρυμάτων και επί των οποίων δεν έχουν εκδοθεί αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις που να τις κρίνουν παράνομες, αίρονται με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και τα τυχόν βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται.