• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Αναστασιάδης' | 16 Ιανουαρίου 2016, 20:17

    Άρθρο 14, παρ. 4 του νομοσχεδίου: Μετά την λήξη της θητείας Διευθυντή Ερευνητικού Ινστιτούτου, αναφέρεται πως μπορεί να συνεχίσει ο ίδιος ως Διευθυντής (άρα και ως Μέλος του ΔΣ) για διάστημα το πολύ 3 μηνών. Στην συνέχεια αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή (ή εάν είναι υποψήφιος από τον αρχαιότερο Ερευνητή Α’), ο οποίος όμως δεν είναι μέλος του ΔΣ άρα δεν μπορεί να συμμετέχει στην λήψη αποφάσεων ή στην απαρτία. Προτείνεται να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ο Διευθυντής μέχρι τον διορισμό του εκλεγέντος. Είναι πολύ σωστή η επόμενη παράγραφος 5, η οποία εκφράζει την βούληση του Νομοθέτη να μην παρατείνονται οι θητείες των Διευθυντών λόγω καθυστερήσεων στην εκλογή και τον διορισμό του νέου. Πιστεύω πως, με την υποχρέωση να προκηρύσσονται οι θέσεις των Διευθυντών έξι μήνες πριν την λήξη της θητείας τους, η παράγραφος αυτή λύνει το πρόβλημα χωρίς να δημιουργεί προβλήματα λειτουργίας τόσο στα Ινστιτούτα όσο και στα ΔΣ των Κέντρων.