• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ' | 18 Ιανουαρίου 2016, 08:47

    Ο ΣΕΕ είχε καταθέσει κατά τη διαβούλευση του ν. 4310/2014 συγκεκριμένες προτάσεις για την βελτίωση του αντίστοιχου άρθρου το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία των ΕΚ/Ινστιτούτων της χώρας. Συγκεκριμένα πρότεινε τα ακόλουθα προσαρμοσμένα στο παρόν σχέδιο νόμου: • Πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή της ερευνητικής κοινότητας του κάθε Ερευνητικού Κέντρου στην διαδικασία εκλογής τόσο του Διευθυντή του Κέντρου όσο και των Διευθυντών των Ινστιτούτων. Το ΕΛΚΕΘΕ έχει πρόσφατη την πολύ δυσάρεστη εμπειρία της ασυμβατότητας της επιλογής Δ/ντή Κέντρου με τις ερευνητικές του προτεραιότητες. Η διαδικασία εκλογής όπως περιγράφεται στο παρόν σ/ν εξακολουθεί να αντανακλά την αντίληψη της πλήρους κηδεμονίας των ερευνητικών κέντρων από υπερκείμενους φορείς. Ενδεικτικό είναι ότι για την συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Κριτών το ΕΣΕΚ μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει μέλη στους αρχικούς καταλόγους των 15 και 7 κριτών. • Η εκλογή του Δ/ντή Κέντρου θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο εκλογής πρύτανη στα ΑΕΙ: η επιλογή του Δ/ντή Κέντρου να γίνεται από επιτροπή κριτών που θα ορίζεται από το ΕΣΕΚ και θα απαρτίζεται από αριθμό διεθνώς καταξιωμένων επιστημόνων με συνάφεια στο γνωστικό αντικείμενο του ΕΚ και έναν ίσο αριθμό μελών που θα διορίζεται από το Ερευνητικό Κέντρο (Διευθυντές Ινστιτούτων και ερευνητές οι οποίοι θα εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και ΕΛΕ του Κέντρου). Πρόεδρος του οργάνου θα είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του ΕΣΕΚ. • Για την εκλογή Δ/ντή Ινστιτούτου προτείνεται να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή τα διοριζόμενα από το Ερευνητικό Κέντρο μέλη στο όργανο εκλογής θα είναι ερευνητές που θα εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των Ερευνητών και ΕΛΕ του Ινστιτούτου. • Ο Δ/ντής Κέντρου και οι Δ/ντές Ινστιτούτων θα πρέπει να είναι πλήρους αλλά και αποκλειστικής απασχόλησης.