• Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΙΤΕ (ΣΕΙΤΕ), καθ’ όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (καλοκαίρι 2015), συνεισέφερε με τεκμηριωμένα και εποικοδομητικά σχόλια ώστε οι επιδιορθωτικές κινήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων να συμβάλουν, έστω και σε μεταβατικό επίπεδο, στην δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για την Έρευνα και την Ανάπτυξη. Στο παρόν Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνονται, εν συντομία, τα παρακάτω θετικά στοιχεία τα οποία αποτελούσαν πάγιες θέσεις του ΣΕΙΤΕ και της ΠΟΣΕΕΙΙΔ: • η πρόνοια ότι μόνο «με νόμο συνιστώνται, συγχωνεύονται, διασπώνται, καταργούνται τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους. Με νόμο, επίσης, ορίζεται ή τροποποιείται ο σκοπός και η νομική φύση τους» • η πρόβλεψη ότι «σε περίπτωση ίδρυσης νέων ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, θα πρέπει να προηγείται μελέτη οικονομοτεχνική, μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και έκθεση συμβατότητας με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό» • η θεσμοθέτηση της αξιολόγησης των Διευθυντών του ΕΚ/Ινστιτούτων και των πεπραγμένων τους στη μέση αλλά και στη λήξη της θητείας τους από όλους τους εργαζομένους και η έκφραση γνώμης κατά την εκλογή τους • η θεσμοθέτηση της συμμετοχής στο ΕΓΣΙ εκπροσώπου από το σύνολο του Επιστημονικού, Τεχνικού και Διοικητικού (Ε-Τ-Δ) προσωπικού του Ινστιτούτου • η δυνατότητα παροχής προσθέτων αμοιβών σε όλο το προσωπικό των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού • η επαναφορά της δυνατότητας χορήγησης στο προσωπικό των ΕΚ των επιδομάτων Επικίνδυνης ή Ανθυγιεινής εργασίας Ταυτόχρονα όμως παρατηρείται έλλειψη λύσεων για σημαντικά θεσμικά προβλήματα τα οποία εξειδικεύουμε κατ’ άρθρο παρακάτω, ελπίζοντας οι όποιες αλλαγές επί του νομοσχεδίου να κινηθούν προς τη μεριά της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, της εξάλειψης φαινομένων άνισης και διακριτικής μεταχείρισης εργαζομένων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με ίδια καθήκοντα και ίδιες υποχρεώσεις σε παρόμοιο περιβάλλον εργασίας. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα για τη δημιουργία ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου για όλα τα ΕΚ είναι και η σύνταξη ή προσαρμογή στις διατάξεις του Νόμου εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας τους και η υποβολή προς έγκριση, όπως προβλεπόταν από τον Ν. 4310/2014 (άρθ. 47.1) και μάλιστα εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας (εξαμήνου) επί ποινή αναστολής της χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι τόσο ο Εσωτερικός Κανονισμός του ΙΤΕ, όσο και άλλων Ερευνητικών Κέντρων, δεν συμβαδίζει αυτόματα με την κείμενη νομοθεσία σε θέματα εργασιακά, αδειών προσωπικού, πνευματικών δικαιωμάτων, και άλλων οριζοντίων στη λειτουργία του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση όλων των ΕΚ κάτω από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο, προτείνουμε την κατασκευή προτύπου Ενιαίου Εσωτερικού Κανονισμού για όλα τα ΕΚ και τυχόν διαφοροποιήσεις ανά ΕΚ να γίνουν επ’ αυτού. Προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος και της κατασκευής του πρότυπου Ενιαίου Εσωτερικού Κανονισμού, μέσω του οποίου θα επιτευχθεί ο Ενιαίος Χώρος Έρευνας προτείνεται να συσταθεί επιτροπή για την κατασκευή του προτύπου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου και της ΓΓΕΤ, στην οποία να συμμετέχουν εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων-Ιδρυμάτων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων σε Ερευνητικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου. Φυσικά το νομοσχέδιο αυτό προκρίνει μία μερική διόρθωση του θεσμικού πλαισίου, καθώς μεταξύ άλλων απουσιάζει τόσο η Ενοποίηση του Χώρου της Έρευνας που κατ’ ελάχιστο απαιτεί την ενιαία εποπτεία όλων των ερευνητικών μονάδων υπό ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο και ένα κοινό σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου πεπραγμένων των ΕΚ, όσο και γενναίες θεσμικές αλλαγές που επιτάσσει η πρακτικά επιβεβλημένη από το χρηματοδοτικό πλαίσιο Horizon 2020 «Χάρτα του Ερευνητή – Κώδικας δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών» (ΧκΚ), που διαμορφώνει ένα «ενοποιημένο» ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Σε αυτό το θέμα μάλιστα η στιγμιαία εφαρμογή της ΧκΚ για την μετάταξη προσωπικού που ήδη δρα ερευνητικά εντός των ΕΚ, που ορίστηκε στον Ν. 4310/14, απαιτεί σημαντικές νομοτεχνικές βελτιώσεις για εφαρμοστεί χωρίς προβλήματα και να επιτελέσει το σκοπό της. Όμως οι παρούσες τροπολογίες κρίνουμε ότι μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου πλαισίου, και κυρίως να δώσουν κάποιες λύσεις για το ενδιάμεσο διάστημα. Οι τροποποιήσεις που προτείνει ο ΣΕΙΤΕ πιστεύουμε ότι θα συμβάλουν στην ισχυροποίηση και ενοποίηση του ερευνητικού ιστού, στην ενίσχυση της παραγωγής νέας γνώσης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ερευνητικών Κέντρων και εν τέλει στην ανάπτυξη της χώρας.