• Προκειμένου να αποφευχθεί η ίδρυση νέων ερευνητικών φορέων για την απορρόφηση των κονδυλίων στα πλαίσια της υλοποίησης του “smart specialization”, αλλά και πιθανή σπατάλη αυτών των κονδυλίων, προτείνεται να προβλεφθεί η σύμπραξη και οριζόντια δικτύωση των μεγάλων υπαρχόντων ερευνητικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΕΚ), τα οποία έχουν την έδρα τους σε ορισμένες μόνο Περιφέρειες της χώρας με ερευνητικούς φορείς των λοιπών Περιφερειών.