• Υπάρχει μία σύγχυση ως προς τα καθήκοντα που ασκούνται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή Ινστιτούτου και στο πως αυτός ορίζεται. Στην παρ. 2 του αρθ. 14, αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τα ασκεί ο Αναπληρωτής Διευθυντής (δεν υπάρχει πρόβλεψη για την περίπτωση που ο Διευθυντής είναι απών). Στην παρ. 4 αν ο Διευθυντής ελλείπει το ΔΣ αναθέτει στον Αναπληρωτή Διευθυντή καθήκοντα διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων, στο αρθ. 13, παρ. 4 ο Υπουργός ΠΕΘ (και όχι ο Αναπληρωτής Υπουργός;) ορίζει Αναπληρωτές Διευθυντές μέλη του ΔΣ. Σύγχυση επίσης υπάρχει ως προς τον ορισμό του Αναπληρωτή Διευθυντή (άρθρο 2 και άρθρο 11), καθώς στους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς τους Αναπληρωτές Διευθυντές τους προτείνει στο ΔΣ το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Προτείνεται: α) Οι Αναπληρωτές Διευθυντές να ειναι οι εκλεγμένοι Πρόεδροι των ΕΣΙ, όπως το προτείνουμε στο άρθρο 15, β) Οι Αναπληρωτές Διευθυντές να ασκούν όλα τα καθήκοντα των Διευθυντών όταν αυτοί ελλείπουν, κωλύονται ή είναι απόντες (στην περίπτωση αυτή σε απόλυτη συμφωνία με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου), που σημαίνει ότι αυτοδίκαια ορίζονται και μέλη του ΔΣ. Στην παρ. 4, προβλέπεται ότι τα καθήκοντα διευθυντή ινστιτούτου ασκούνται από τον αρχαιότερο ερευνητή α’ και αν αυτός ελλείπει από τον αρχαιότερο ερευνητή β’. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την περίπτωση που ο αρχαιότερος ερευνητής α’ κωλύεται ή δεν επιθυμεί να ασκήσει αυτά τα καθήκοντα, να μπορεί να τα ασκήσει ο αμέσως επόμενος αρχαιότερος ερευνητής α’. Στην παρ 7, προβλέπεται ότι: α) το ΔΣ του ΕΚ προτείνει στο ΕΣΕΚ κατάλογο τουλάχιστον 15 μελών το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση Διευθυντή ΕΚ ή Ινστιτούτου. Δεδομένου ότι πολλές καταληκτικές ημερομηνίες για υποβολή υποψηφιοτήτων διευθυντών ΕΚ έχουν ήδη λήξει, ενώ το παρόν ν/σ βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της διαβούλευσης, είναι φανερό ότι ο χρονικός αυτός περιορισμός δεν μπορεί να ισχύει. β) προβλέπεται ότι το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού «ορίζει» 2 μέλη με τους αναπληρωτές τους. Η διαδικασία που γίνεται αυτός ο ορισμός δεν εξειδικεύεται. Και πάλι ο χρονικός περιορισμός του ενός μηνός δεν μπορεί να ισχύει για την περίπτωση που έχουν υποβληθεί πρόσφατα υποψηφιότητες για κάλυψη θέσεων. Προτείνεται να μετατραπεί ο όρος «ορίζει» στον όρο «εκλέγει». Προτείνεται αυξημένη συμμετοχή ερευνητικού προσωπικού ως κριτών στην επιλογή Διευθυντών Κέντρων ή Ινστιτούτων (4 εσωτερικοί έναντι 3 εξωτερικών) ώστε επιτέλους το ερευνητικό προσωπικό να έχει λόγο, αλλά και να αναλάβει την ευθύνη της επιλογής της Διοίκησης του ΕΚ ή του Ινστιτούτου. Προτείνεται η διαδικασία να κινείται από την Διεύθυνση Δοικητικού του ΕΚ και να είναι όμοια με αυτή της εκλογής του εκπροσώπου των Ερευνητών για το ΔΣ του ΕΚ στην περίπτωση εκλογής Διευθυντή Κέντρου και όμοια με την εκλογή των μελών των ΕΓΣ, όπως προβλέπεται στους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς στην περίπτωση εκλογής Διευθυντή Ινστιτούτου, γ) προβλέπεται η έκφραση γνώμης των ερευνητών και του λοιπού προσωπικού για την αξιολόγηση Διευθυντή ΕΚ ή Ινστιτούτου ενώπιον της επιτροπής κρίσης, με διαδικασία που θα προβλέπεται στους εσωτερικούς κανονισμούς των ΕΚ. Προτείνεται, έως ότου υπάρξουν οι νέοι εσωτερικοί κανονισμοί να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς για την εκλογή Διευθυντή Ινστιτούτου.