• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΤΙΠΑΣ ΣΗΦΑΚΗΣ' | 18 Ιανουαρίου 2016, 11:34

    ΣΧΟΛΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» Με βάση τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» (RIS3) της Περιφέρειας Κρήτης, έτσι όπως αυτή υπερψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 6 Απριλίου 2015, το προτεινόμενο σύστημα διακυβέρνησης και με δεδομένη την επιτυχή λειτουργία –από το 2011 – του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας, του πρώτου που λειτούργησε στην Ελλάδα με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, η ένταξη της επιχειρηματικότητας του νησιού –δια των αντιπροσωπευτικότερων δυνάμεων αυτής - δηλ. καινοτόμων επιχειρηματιών στην πράξη βραβευμένων για τα αποτελέσματα στην παραγωγική τους διαδικασία ή τις υπηρεσίες τους στο σχήμα της διαχείρισης –διακυβέρνησης του - RIS3 ήταν μια ορθή επιλογή. Αναμέναμε με αγωνία έως σήμερα την προκήρυξη από τον Περιφερειάρχη Κρήτης για συγκρότηση του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ). Συμβάλλοντας στην δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου "Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις" ως αρμόδια Αντιπεριφέρεια Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Κρήτης, σας επισημαίνουμε τα εξής : Διαβάζοντας στο Άρθρο 08: Αντικατάσταση του άρθρου 10 ν.4310/2014 / Άρθρο 10 / Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) 1. Συμφωνούμε με την λογική της παρακάτω προκήρυξης και ειδικότερα, το περιεχόμενο των εισηγήσεων και της υποστήριξης του ΠΣΕΚ «1. Με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), ως όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ. Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. 2. Διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας και διαφωνούμε με τα κριτήρια επιλογής των μελών του ΠΣΕΚ «2. Το ΠΣΕΚ αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, από τα οποία έξι (6) είναι καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Π.Ε.Θ. . Τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Όλα τα μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ. Η θητεία των μελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με τη διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά. Οι επιφυλάξεις και η διαφωνία μας βασίζεται στα εξής: Α) Με το προτεινόμενο άρθρο, αποκλείονται καθηγητές ή ερευνητές ιδρυμάτων που δεν εποπτεύονται από τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Π.Ε.Θ. και Β) Είμαστε αντίθετοι στον αποκλεισμό επιχειρηματιών οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν ανήκουν σε πολιτιστικούς ή άλλους φορείς ή στην τοπική αυτοδιοίκηση ή σε αγροτικές ή άλλες επαγγελματικές ενώσεις καθώς και στην κορυφή της πυραμίδας, Διοικητικά Συμβούλια ή άλλο των επαγγελματικών Επιμελητηρίων του νησιού. Η ιστορία της υγιούς και κερδοφόρας επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα στην Κρήτη, διδάσκει ότι υπάρχουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες σε όλους τους κλάδους – ιδιαιτέρα σε αυτούς των τομέων στρατηγικής ανάπτυξης του RIS3, που δεν κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ή πολύ περισσότερο εκπροσωπούν και μόνο τον εαυτό τους και την επιχείρηση τους χωρίς να εκλέγουν ίσως αλλά χωρίς να εκλέγονται σε ΔΣ επαγγελματικών σωματίων ή αλλού. Γ) Θεωρούμε σημαντική την αρχή ίσων ευκαιριών και τονίζουμε την ανάγκη συμπλήρωσης ή διευκρίνησης της παραγράφου 2 του άρθρου με τα παραπάνω. Δ) Η καινοτομία είναι αποτέλεσμα ερευνητικών και τεχνολογικών προσπαθειών που οδηγούν μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, κυρίως μέσα από την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ηράκλειο, 18/01/2016 Για την Αντιπεριφέρεια Εμπορίου-Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας Κρήτης Ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Αντίπας Σηφάκης