• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών' | 18 Ιανουαρίου 2016, 11:25
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών (ΣΕΠΑΑ) έλαβε γνώση του υπό δημόσια διαβούλευση σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» και συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση με την πεποίθηση ότι αυτό που απαιτείται για τη ουσιαστική βελτίωση του δημόσιου ερευνητικού συστήματος είναι η επικαιροποίηση του καταστατικού νόμου της έρευνας 1514/1985 μέσω της σύνταξης ενός νέου νόμου που θα επιφέρει τις μεταρρυθμίσεις που έχει άμεση ανάγκη ο δημόσιος ερευνητικός ιστός, ώστε αυτός να αποτελέσει ουσιαστικό μοχλό ανάπτυξης για την χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΣ του ΣΕΠΑΑ συμφωνεί με τις θέσεις και τις προτεινόμενες παρατηρήσεις και ρυθμίσεις επί του παρόντος σχεδίου νόμου της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ). Ακολουθούν οι βελτιωτικές προτάσεις και προσθήκες του ΣΕΠΑΑ επί άρθρων του Νόμου 4310/2014, τα οποία δεν τροπολογούνται στο παρόν σχέδιο νόμου, ενώ η τροπολόγησή τους θεωρείται αναγκαία και ζητείται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος νομοσχεδίου: 1. Προτείνεται η ακόλουθη αναδιατύπωση στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 28, παράγραφο 2 του νόμου 4310/2014: «2. Σε ερευνητές όλων των βαθμίδων μετά από αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται με το προτεινόμενο πρόγραμμα ερευνητικής δραστηριότητάς τους και τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του ινστιτούτου, στο οποίο υπηρετούν, εγκρίνεται, εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η χορήγηση ή τροποποίηση ερευνητικής άδειας ή άδειας αξιοποίησης εφευρέσεώς του, με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεων τους μέσω της συμμετοχής τους σε ερευνητικό έργο ερευνητικού οργανισμού της αλλοδαπής ή της ημεδαπής». Με την προσθήκη της φράσης «ή της ημεδαπής» καθίσταται δυνατή η κινητικότητα των ερευνητών όχι μόνο στην αλλοδαπή αλλά και εντός του Ελληνικού ερευνητικού-ακαδημαϊκού ιστού. 2. Προτείνεται η προσθήκη του ακόλουθου εδαφίου στην παράγραφο 4 του άρθρου 36 του ν.4310/2014: «Ερευνητές και ΕΛΕ έχουν τη δυνατότητα, κατόπιν αίτησής τους να αποσπασθούν σε άλλο εθνικό ερευνητικό κέντρο, ακαδημαϊκό κέντρο, ανεξάρτητο ινστιτούτο ή ακαδημαϊκό ινστιτούτο. Η απόσπαση ενεργείται ή για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της έρευνας, ή ορθολογικής αξιοποίησης του ερευνητικού προσωπικού και εγκαταστάσεων, ή στο πλαίσιο συμπράξεων και κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, ύστερα από αίτηση του αποσπωμένου και με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. των κέντρων, με την έγκριση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο χρόνος απόσπασης ορίζεται με τη σχετική υπουργική απόφαση ανάλογα με τη διάρκεια ανάγκης παροχής του έργου.». Με την προσθήκη αυτή ενισχύεται η Κινητικότητα των Ερευνητών. 3. Στο άρθρο 35 του Νόμου 4310 (Σύνδεση Ερευνητικών οργανισμών) επιτρέπει σε ερευνητή (ως Επισκέπτης Καθηγητής) να είναι κύριος επιβλέπων σε διδακτορικές διατριβές. Όμως, το συγκεκριμένο άρθρο δεν επικαιροποιεί, ούτε επεκτείνει, ως όφειλε, το άρθρο 42 του Ν. 4009/2011 που θέτει τη βάση της συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ. Η ενδυνάμωση αυτής της συνεργασίας είναι σήμερα, σε περίοδο κρίσης, περισσότερο αναγκαία από ποτέ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ανθρώπινων και λοιπών πόρων. Προτείνουμε τη δυνατότητα του Ερευνητή να ορίζεται κύριος επιβλέπων σε διδακτορική διατριβή δίχως την αναγκαιότητα ύπαρξης σχετικού Πρωτόκολλου Συνεργασίας σε επίπεδο ΑΕΙ και του οικείου ΕΚ. Για τον ορισμό αυτό να απαιτείται μόνο σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του οικείου ΑΕΙ. Η βελτίωση αυτή διευκολύνει την απρόσκοπτη επίβλεψη διδακτορικών και από ερευνητές. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις προπτυχιακών φοιτητών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εκπονούν πτυχιακή ή διπλωματική ή άλλου είδους ερευνητική εργασία.