• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΚΕ' | 18 Ιανουαρίου 2016, 12:20

    Ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΚΚΕ συμφωνεί με τις θέσεις της ΕΕΕ αναφορικά με τις τροποποιήσεις του Ν. 4310/2014. Τροποποιήσεις οι οποίες εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από την έλλειψη εξαιρετικά σημαντικών ρυθμίσεων για την ανάπτυξη του εθνικού ερευνητικού συστήματος σχετικά με: - τον εκδημοκρατισμό του μοντέλου διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων και αναβάθμιση του ρόλου των ερευνητών - τη διαμόρφωση του ενιαίου χώρου εκπαίδευσης και έρευνας - την αναδιάρθρωση του ευρύτερου ερευνητικού ιστού της χώρας και την αντιμετώπιση του κατακερματισμού του δημόσιου ερευνητικού συστήματος - τη βελτίωση των πρακτικών αλληλεπίδρασης του δημόσιου ερευνητικού συστήματος με την ερευνητική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα - τη χρήση διαφανών και αξιοκρατικών μεθόδων διανομής και διαχείρισης των ερευνητικών κονδυλίων, με παράλληλη αποτίμηση της χρήσης τους, μέσω δεικτών, η οποία θα αφορά σε όλους τους φορείς/χρήστες (δημόσιους και ιδιωτικούς) και σε όλα τα εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Ως εκ τούτου, ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΚΚΕ συντάσσεται απόλυτα με το καθολικό αίτημα του συνόλου της ερευνητικής κοινότητας ως προς την ανάγκη άμεσης σύνθεσης ενός νέου, σύγχρονου νόμου πλαισίου για την ΕΤΑΚ που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες και θα ενισχύει πραγματικά την ανάπτυξη της Έρευνας στη χώρα μας.