• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Ερευνητών/ΕΛΕ Ε.Κ. «Αθηνά»' | 18 Ιανουαρίου 2016, 12:15
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Το ΔΣ του Συλλόγου των Ερευνητών-ΕΛΕ διαπιστώνει ότι αυτή η απόπειρα μέσω τροπολογιών «διόρθωσης» του Ν.4310/2014, δεν θεραπεύει τα κενά και τις προβληματικές θέσεις του νόμου. Ήδη κατά την διαβούλευση για τον Ν.4310/2014 είχε διαπιστωθεί ότι δεν είχαν αντιμετωπισθεί, παρά τις κάποιες θετικές ρυθμίσεις (20ωρο), καίρια θέματα τα οποία αφορούν τον ερευνητικό ιστό. Ενδεικτικά σημειώνουμε κάποια από τα βασικότερα : • την χάραξη εθνικής πολιτικής ως προς την χρηματοδότηση • την διοικητική οργάνωση του ερευνητικού ιστού και τη θεσμική του αναβάθμιση, • τον ενιαίο χώρο έρευνας-παιδείας με δυνατότητες ευελιξίας μεταξύ των μελών της Ερευνητικής και της Πανεπιστημιακής κοινότητας ώστε να είναι αμοιβαίως επωφελής. Σημειώνουμε ότι αυτή την περίοδο γίνεται ο εθνικός διάλογος για την Παιδεία ο οποίος εμφανίζεται να είναι σε πλήρη διάσταση με την Έρευνα και γίνεται χωρίς την συμμετοχή ερευνητών. Ο νόμος 4310/2014 και οι τροπολογίες του που είναι τώρα στη διαβούλευση εξακολουθούν να μην ρυθμίζουν τα προαναφερθέντα θέματα . Πιο συγκεκριμένα θεωρούμε ότι : - ο ερευνητικός ιστός και δη τα ΝΠΙΔ έχουν υποφέρει τα τελευταία χρόνια από άστοχες ενέργειες που είτε τα θέτουν στην ίδια κατηγορία με τις ΔΕΚΟ, είτε με τις ΜΚΟ με καταστροφικές συνέπειες για τα περιορισμένα έτσι κι αλλιώς οικονομικά τους. Χρειάζεται διασφάλιση των ΕΚ από τέτοιες αδεξιότητες. - ο εκδημοκρατισμός στην διοίκηση των ΕΚ με ευρύτερη συμμετοχή των Ερευνητών/ΕΛΕ σε όλα τα όργανα διοίκησης και η αναβάθμιση του ρόλου του Ερευνητή δεν έχει ακόμη επιτελεστεί. - η δυνατότητα του Ερευνητή να ορίζεται κύριος επιβλέπων σε διδακτορική διατριβή δίχως την αναγκαιότητα ύπαρξης σχετικού Πρωτόκολλου Συνεργασίας σε επίπεδο ΑΕΙ και του οικείου ΕΚ δεν προβλέπεται και πρέπει να προστεθεί. Για τον ορισμό αυτό να απαιτείται μόνο σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του οικείου ΑΕΙ. Η βελτίωση αυτή διευκολύνει την απρόσκοπτη επίβλεψη διδακτορικών και από ερευνητές. - η δυνατότητα των ΕΚ της ΓΓΕΤ να συνδιοργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα 2ου και 3ου κύκλου σπουδών και με ΑΕΙ της αλλοδαπής να προστεθεί επίσης - να αποδεσμευτεί η υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ από τους εσωτερικούς κανονισμούς ΑΕΙ και ΕΚ. Προς τούτο εφαρμογή του Άρθρου 42 του Ν. 4009/2011, με προσθήκη στο παρόν σ/ν τροπολογίας. Σημειώνουμε επίσης ότι συμφωνούμε και με τις θέσεις της ΕΕΕ όπως εκφράστηκαν στην παρούσα Διαβούλευση