• Σχόλιο του χρήστη 'Παρσκευή Δρακοπούλου' | 18 Ιανουαρίου 2016, 13:27

    Προτείνεται τροποποίηση της παρ 4Β. ως εξής: " Το εν γένει ειδικό επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό (μόνιμο ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) που αποτελεί προσωπικό του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου ή τεχνολογικού φορέα που εποπτεύεται από τον αρμόδιο για θέματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον διαθέτει τα ελάχιστα προσόντα ανά βαθμίδα, σύμφωνα τις προβλέψεις του παρόντος και του εσωτερικού κανονισμού του φορέα τους και έχει υποβάλει αίτηση εντός της τρίμηνης προθεσμίας που προέβλεπε η παράγραφος 6 του άρθρου 47 του ν.4310/2014, όπως ίσχυε έως την δημοσίευση του παρόντος, μπορεί να κριθεί για την κατάληψη προσωποπαγούς θέσης Ερευνητή ή ΕΛΕ (Α, Β, Γ) εντός του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου του οποίου αποτελούν προσωπικό. ...". Προτείνεται δηλαδή να παραληφθεί από το υπάρχον κείμενο η φράση "κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος" εφόσον καλύπτεται από την περιγραφή των προσόντων ανά βαθμίδα, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα και στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου που διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα, να κριθούν για την κατάληψη προσωποπαγούς θέσης ΕΛΕ, οι οποίοι αποκλείονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος. Ο αποκλεισμός των κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου από τις θέσεις ΕΛΕ αποτελεί άνιση μεταχείριση του συγκεκριμένου προσωπικού έναντι των υπαρχόντων ΕΛΕ, οι οποίοι σύμφωνα και με τον ορισμό του άρθρου 1 του 4310/2014 δεν είναι απαραίτητα κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Επίσης υπάρχει αντίφαση εφόσον στο υπάρχον κείμενο οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες (ΕΛΕ) " ...είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων..." (άρθρο 16: αντικατάσταση του άρθρου 18 ν.4310/1984, παρ. 5. του παρόντος ).