• Σχόλιο του χρήστη 'Ποτηρόπουλος Παρασκευάς' | 18 Ιανουαρίου 2016, 13:31

    Προκειμένου να μην υπάρχουν διακρίσεις στην αντιμετώπιση Ερευνητών και ΕΛΕ Δ βαθμίδας αλλά και έχοντας υπόψη τις μεταβατικές διατάξεις που ίσχυσαν στην περίπτωση των Διδασκόντων στα Α.Ε.Ι., σχετικά με το άρθρο 26 παρ. 4Α προτείνεται να δοθεί στους ερευνητές Δ βαθμίδας ανάλογη ευκαιρία με τους ΕΛΕ Δ βαθμίδας με την κατάλληλη προσθήκη στο α. 47 § 5 του ν. 4310/2014.