• Σχόλιο του χρήστη 'Συλλόγος Εργαζομένων Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"' | 18 Ιανουαρίου 2016, 13:34

    Προτάσεις του Συλλόγου Εργαζομένων Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. • Εξασφάλιση των χρηματοδοτικών αναγκών των Κέντρων για μισθούς και ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου. • Θεσμοθέτηση του Ενιαίου χώρου Παιδείας και Έρευνας. • Δημοκρατική αναβάθμιση του προτύπου διοίκησης των ΕΚ και της διαδικασίας εκλογής των Προέδρων και των Διευθυντών των Ινστιτούτων των ΕΚ με συμμετοχή όλων των εργαζομένων στα ΕΚ. • Περιορισμός συμβάσεων έργου (μόνο αν υπάρχει ειδικός λόγος), και να συνάπτονται κυρίως συμβάσεις εργασίας. • Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε το προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου, κατόπιν διαφανής και αδιάβλητης διαδικασία κρίσης, να μπορεί να συνάψει μόνιμη σχέση εργασίας στον αντίστοιχο κλάδο και ειδικότητα (ερευνητικό, επιστημονικό, τεχνικό, διοικητικό κλπ). • Καθιέρωση μόνιμων διαδικασιών εσωτερικής εξέλιξης του Ειδικού Τεχνικού Επιστημονικού Προσωπικού σε Ερευνητές ή ΕΛΕ σύμφωνα με τα προσόντα που ορίζονται στον νόμο (διδακτορικό, ή μεταπτυχιακό για ΕΛΕ) και διαφανή διαδικασία κρίσης με βάση το έργο τους και το πεδίο δραστηριότητας τους. • Καθιέρωση οικονομικών κινήτρων με τη μορφή πρόσθετων αμοιβών χωρίς επιβάρυνση του Τακτικού Προϋπολογισμού, και επαναφορά του επιδόματος Ραδιενέργειας σε όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, μόνιμο και ορισμένου χρόνου. • Ένας ενιαίος εσωτερικός κανονισμός στα ΝΠΔΔ με επιμέρους εξειδικεύσεις σε κάθε Κέντρο. • Η συμμετοχή του αιρετού εκπροσώπου του επιστημονικού ,τεχνικού και διοικητικού προσωπικού ΕΓΣ να είναι με δικαίωμα ψήφου και εκλογή αναπληρωτή. Εκλογή αναπληρωτών διευθυντών Ινστιτούτων από τα ΕΓΣ. • Θεσμοθέτηση της συμμετοχής ως παρατηρητών στη Σύνοδο των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων, ενός εκπροσώπου από κάθε ένα Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό όργανο. • Επίλυση των διαχειριστικών και διοικητικών προβλημάτων που προέκυψαν από την συγχώνευση ερευνητικών ινστιτούτων. • Αξιολόγηση της διοίκησης του κέντρου και των Ινστιτούτων, και έλεγχος των διοικητικών αποφάσεων του Δ.Σ.. Δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. εκτός από αυτές που αφορούν προσωπικά δεδομένα. • Διασφάλιση διαφάνειας και ελέγχου στη διαχείριση κονδυλίων και παράλληλα μείωση της γραφειοκρατίας με μηχανογράφηση διαδικασιών. • Στο άρθρο 25 παράγραφο 13, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν επιστημονικοί υπεύθυνοι προγραμμάτων, χωρίς να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει αυτό. • Διαγραφή της Παραγράφου 18. Άρθρου26. Τέτοιες διατάξεις δεν έχουν καμία θέση σε αναγκαία νομοθετήματα για την Έρευνα, και υποβαθμίζουν τα Ερευνητικά Ινστιτούτα και το έργο τους.