• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΣ Συλλόγου Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών' | 6 Ιουλίου 2016, 11:44

    Άρθρο 8 παρ.2: “Σε περίπτωση που μέλος του ΕΣ υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση από το Ίδρυμα ή είναι μέλος επιστημονικής ομάδας που έχει υποβάλλει αίτηση,…”. Προτείνεται η αναδιατύπωση ως εξής: “Σε περίπτωση που μέλος του ΕΣ υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση από το Ίδρυμα, ή συγγενικό του πρόσωπο μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείας υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση ή το μέλος του ΕΣ ή συγγενής του έως δεύτερου βαθμού είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας που έχει υποβάλλει αίτηση, …” Με την παραπάνω αναδιατύπωση, ή άλλη ανάλογη έκφραση, εισάγεται ρητά η πρόνοια για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων για συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού. παρ.8β: προτείνεται η αρμοδιότητα αυτή να παραχωρηθεί στην ΓΣ. παρ.8γ: “της εξαιρετικής επιστημονικής επίδοσης” Να αντικατασταθεί με: “της αριστείας”. παρ.8στ: προτείνεται η αρμοδιότητα αυτή να παραχωρηθεί στην ΓΣ. παρ.8η: προτείνεται ο οικονομικός απολογισμός να παραχωρηθεί στην ΓΣ με τον απολογισμό δράσεων να αποτελεί αρμοδιότητα του ΕΣ. Το ΔΣ/ΣΕΠΑΑ