• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Δημητρίου, Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ' | 14 Ιουνίου 2017, 18:03

    Το γεγονός ότι στα ΕΚ - ΝΠΔΔ δεν συγκροτείται επιτροπή ερευνών και αντ' αυτής το ΔΣ του φορέα παίρνει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών είναι ιδιαιτέρως προβληματικό. Αφενός διότι σε πολλά και σημαντικά θέματα (πχ οικονομικός προϋπολογισμός και απολογισμός, ερευνητική και επιστημονική στρατηγική, κτλ), το όργανο που εισηγείται είναι και αυτό που αποφασίζει και αφετέρου διότι οι αρμοδιότητες του ΔΣ των φορέων γίνονται πλέον τόσες πολλές που καθιστούν την ορθή λειτουργία τους πρακτικά αδύνατη. Τα ΔΣ των ΕΚ - ΝΠΔΔ είναι ήδη επιβαρυμένα διοικητικά όργανα και η βέβαιη δυσλειτουργία τους με την προσθήκη πολλών και σημαντικών αρμοδιοτήτων θα έχει άμεσες επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των ΕΚ - ΝΠΔΔ. Επιπρόσθετα, η μη συγκρότηση επιτροπής ερευνών στα ΕΚ - ΝΠΔΔ έρχεται σε αντίθεση και με το άρθρο 51, παρ. 1 του παρόντος, το οποίο προβλέπει: Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι το αποφασιστικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. και είναι διακριτό από τα όργανα διοίκησης του οικείου Α.Ε.Ι. Δηλαδή το παρόν σχέδιο νόμου θεωρεί απαραίτητη την σαφή διάκριση μεταξύ επιτροπής ερευνών και οργάνων διοίκησης στα ΑΕΙ αλλά όχι στα ΕΚ-ΝΠΔΔ;