• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Μπούρας, Προϊστάμενος ΕΛΚΕ ΕΕΑΕ' | 15 Ιουνίου 2017, 15:58

    Επισημαίνεται ότι λείπει ο τίτλος του άρθρου ο οποίος στο προσχέδιο αναφέρεται ως «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις». Επίσης προτείνεται στην παράγραφο 11β, όπου γίνεται αναφορά στην «ΚΥΑ 5439/1985 (Β΄298)» να προστεθεί και η «ΚΥΑ 120/1/837/1988 (Β'696)» καθότι η ΚΥΑ σύστασης του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ δεν περιλαμβάνεται στην ΚΥΑ 5439/1985. Τέλος όπου γίνεται αναφορά σε «ερευνητικούς φορείς» να προστεθεί η φράση «και τεχνολογικούς φορείς» καθότι η ΕΕΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 2 του νόμου 4310/2014 είναι τεχνολογικός φορέας.