• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).' | 16 Ιουνίου 2017, 12:43

    (α) Αναφέρεται (αρ. 36, παρ. 1): «Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά 60% τουλάχιστον από καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές του οικείου Τμήματος. Σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., τουλάχιστον το 80% των διδασκόντων προέρχεται από καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές των συνεργαζόμενων Τμημάτων». ΣΧΟΛΙΟ: Τα ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο για διδασκαλία τακτικού διδακτικού προσωπικού είναι ανεφάρμοστα. Επίσης, οι ρυθμίσεις αυτές αποτρέπουν την απασχόληση νέων επιστημόνων με ειδικεύσεις αιχμής. ΠΡΟΤΑΣΗ: Σε κάθε περίπτωση, παρόμοιες ρυθμίσεις, αν κριθούν αναγκαίες, να αποτελούν αντικείμενο απόφασης του Πανεπιστημίου. (β) Αναφέρεται (αρ. 36, παρ. 3): «Προϋπόθεση για την αμοιβή καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα για τη συμμετοχή του σε Π.Μ.Σ., με τη μορφή μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αποτελεί η αμισθί διδασκαλία, επιπλέον των νομίμων υποχρεώσεών του, ενός μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αντίστοιχα, σε τουλάχιστον ένα Π.Μ.Σ. του Τμήματός του ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι., εφόσον στο Τμήμα του δεν λειτουργεί Π.Μ.Σ..». ΣΧΟΛΙΟ: Η διάταξη αυτή είναι πρακτικά απαγορευτική για την αμειβόμενη διδασκαλία σε ΠΜΣ με δίδακτρα. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν έχει και δεν είχε ποτέ τέτοιες αμοιβές (βλ. τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης), ωστόσο η γενική απαγόρευση θα πλήξει τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα. ΠΡΟΤΑΣΗ: Να αρθεί η αναφερόμενη προϋπόθεση.