• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Τάτσης' | 9 Νοεμβρίου 2017, 16:50

    Αναφορικά με την παρ. 3 του παρόντος Άρθρου 25 που αναφέρεται στις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά οι "ισχύουσες διατάξεις" για τις οποίες γίνεται λόγος είναι η υπ. αριθμ. 12773/Δ2/23-01-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας. (Δείτε την εγκύκλιο: https://www.scribd.com/document/253870121/%CE%9D%CE%B5%CE%B1-%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD) Στην αναφερόμενη εγκύκλιο ορίζεται ότι "Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων του μαθητή, παραλαμβάνεται από το Διευθυντή του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 20η Σεπτεμβρίου κάθε έτους". Επομένως όταν στην παρούσα διάταξη γράφει "Η Υπεύθυνη Δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί στο σχολείο φοίτησης οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια φοίτησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών" προφανώς το "οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια φοίτησης" αναφέρεται σε οποιαδήποτε σχολική τάξη, σε οποιοδήποτε σχολικό έτος φοίτησης και όχι στον χρόνο υποβολής της Υπ. Δήλωσης οποιαδήποτε ημέρα του σχολικού έτους αφού η προαναφερθείσα εγκύκλιος θέτει όριο υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης 1-20 Σεπτεμβρίου. Θα πρότεινα την εξής αλλαγή για να γίνει πιο σαφής η διάταξη: "Η Υπεύθυνη Δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί στο σχολείο φοίτησης σε οποιοδήποτε σχολικό έτος φοίτησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών".