• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Φερεντίνος' | 27 Δεκεμβρίου 2017, 12:04

    Η τελευταία φράση της Παραγράφου 2: "Στα εν λόγω ερευνητικά Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 2, 43 παρ. 1 και 3, 44 παρ. 3 και 49 παρ. 2 και 7 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)." θα πρέπει να μεταβληθεί ώστε η μη εφαρμογή των άρθρων 43 παρ. 1 και 3 και 44 παρ. 3 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) να μην συμπεριλαμβάνει τους "νέους ερευνητές" των εν λόγω ερευνητικών Ινστιτούτων που εκλέχθηκαν από το 2016 και έπειτα (με βάση την προκήρυξη με αριθμ. πρωτ. 23090/01.10.2014 για την πλήρωση εκατό (100) θέσεων ερευνητών με τριετή θητεία στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), καθώς και όσους από εδώ και στο εξής εξελιχθούν/προσληφθούν με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ορίζονται στον ν. 4310/2014 (σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο προς ψήφιση νόμος για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ). Εάν δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν τα συγκεκριμένα άρθρα για τους "νέους ερευνητές" των εν λόγω Ινστιτούτων, ας γίνει τουλάχιστον η πρόβλεψη ώστε να εφαρμοστούν για όσους από αυτούς εξελιχθούν μελλοντικά με βάση τον ν. 4310/2014.