• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ' | 3 Ιανουαρίου 2018, 17:37
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Κεφάλαιο Α’ Άρθρα 1-7: Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις: Η ίδρυση νέων φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) δύναται να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, μόνο εάν προκύπτει από ένα γενικότερο, μακροπρόθεσμο, εθνικό, στρατηγικό σχεδιασμό με σκοπό την προώθηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Έρευνας και την προώθηση καινοτόμων πρακτικών στην εθνική και περιφερειακή οικονομία. Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων αποτελούν η τήρηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων όσον αφορά στην επιστημονική αριστεία, τα επιστημονικά πεδία που θα θεραπεύονται και η επαρκής χρηματοδότηση της Ανώτατης εκπαίδευσης και Έρευνας. Η ίδρυση του "Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής", μέσω της συγχώνευσης των δύο ΤΕΙ, Αθήνας και Πειραιά, δεν φαίνεται να εντάσσεται σε κάποιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ούτε έχει προκύψει από οποιαδήποτε ενδελεχή συζήτηση μεταξύ των εμπλεκόμενων ακαδημαϊκών φορέων, ώστε να αποφευχθούν πολλαπλά προβλήματα στο άμεσο μέλλον. Συγκεκριμένα, πιστεύουμε ότι τέτοιες αποσπασματικές ενέργειες θα αποτελέσουν πηγή στρεβλώσεων και δυσλειτουργιών όσο δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο για τον ρόλο, την παρουσία και την ένταξη της τεχνολογικής εκπαίδευσης στον ενιαίο κορμό ΑΕ&Ε. Τα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά με κυριότερο το αν αφορά ένα σχέδιο μετατροπής του συνόλου των ΑΤΕΙ σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τί σκοπό εξυπηρετεί καθώς και πώς θα αντιμετωπιστούν οι δομικές ιδιαιτερότητες της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, δυστυχώς, για μία ακόμη φορά η Πολιτεία παρακάμπτει τον ουσιαστικό διάλογο για τον καθορισμό μιας Εθνικής Στρατηγικής για την ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και χρησιμοποιεί την ίδρυση του "Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής" ώστε να προσελκύσει πρόσκαιρα οφέλη πολιτικής φύσης, βάζοντας σε κίνδυνο την αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητα της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης και χωρίς να αντιμετωπίζει τα σημαντικά κενά που θα δημιουργηθούν στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.