• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΡΡΑΣ' | 18 Φεβρουαρίου 2023, 10:57

    ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΔΑΠΑ ΑΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/suxnes-erothseis-faq/) αναγράφεται ως απάντηση στην ερώτηση: Σε ποιες περιπτώσεις ΔΕΝ χρειάζεται να κάνω αίτηση στον ΔΟΑΤΑΠ; «Με τον ν.4957/2022, καταργήθηκε η ατομική αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμία στον ΔΟΑΤΑΠ για τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ημεδαπά ΑΕΙ (κατ’ αναλογία και για συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις) κλπ.» Δηλαδή ο ΔΟΑΤΑΠ συμπεραίνει ότι από τα συμφραζόμενα του ν.4957/2022 δεν χρειάζεται ατομική αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας πτυχίου της αλλοδαπής στον ΔΟΑΤΑΠ για συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις. Όμως μετά την εφαρμογή του νόμου ν.4957/2022 στην αίτηση συμμετοχής σε κατατακτήριες εξετάσεις Ελληνικών Πανεπιστημίων αναγράφεται «προκειμένου για πτυχιούχους Πανεπιστημίου της Αλλοδαπής συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών». Κάποια όμως Ελληνικά Πανεπιστήμια μετά την την εφαρμογή του νόμου ν.4957/2022 στην αίτηση συμμετοχής σε κατατακτήριες εξετάσεις Ελληνικών Πανεπιστημίων αναγράφουν «Σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής η αναγνώριση πραγματοποιείται από το οικείο Τμήμα. Το αντίγραφο αντίγραφο τίτλου σπουδών, πρέπει να φέρει θεώρηση για την γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILE) και κατόπιν, νόμιμη επικύρωση από πιστοποιημένους μεταφραστές, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 4781/2021 (μετά την κατάργηση της μεταφραστικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών) ή από την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο». Επειδή υπάρχει αυτή η παραπάνω διχογνωμία μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων για κάτι που είναι συμφραζόμενο από τον νόμο ν.4957/2022 αλλά όχι νομοθετημένο προτείνω να ληθεί οριστικά το πρόβλημα αυτό με τροπολογία του ν. 4957/2022 στην οποία να προβλέπονται τα παρακάτω: «Για συμμετοχή σε κατατακτήριες εξέτασης σε ημεδαπά ΑΕΙ σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής, η αναγνώριση να πραγματοποιείται από το οικείο Τμήμα λαμβάνοντας υπόψη του το Εθνικό Μητρώο Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων και το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αλλοδαπής και χωρίς να χρειάζεται η ατομική αίτηση αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας στον ΔΟΑΤΑΠ, όπως ακριβώς συμβαίνει με τον ν. 4957/2022 για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ημεδαπά ΑΕΙ».