• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ' | 25 Ιανουαρίου 2010, 15:38

    ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ – ΣΧΟΛΙΑ Ο προτεινόμενος Νέος Αυτοδιοικητικός Χάρτης από το 2001 είναι Συνταγματικά Προσδιορισμένος και σύμφωνα πάντα με το Σύνταγμα η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται με βάση το αποκεντρωτικό σύστημα και η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεωοικονομικές και συγκοινωνιακές συνθήκες, με τα περιφερειακά δε όργανα του Κράτους να έχουν την γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους και όπως ο νόμος ορίζει τα κεντρικά όργανα του Κράτους, εκτός από ειδικές αρμοδιότητες, έχουν τη γενική κατεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων. Για τον προτεινόμενο όμως Νέο Αυτοδιοικητικό Χάρτη της Χώρας οι ανησυχίες που εξέφρασαν μέχρι σήμερα οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης και μέρος της δημόσιας διοίκησης περιορίζεται μόνο στο ποια θα είναι η χωροθέτηση των διοικητικών ορίων των νέων δήμων και περιφερειών, περιορίζεται μόνον στο πώς θα γίνει η ρύθμιση των ανεξόφλητων χρεών, περιορίζεται για τη διευθέτηση του σχήματος που τελικά θα ισχύει για τη μητροπολιτική διακυβέρνηση και ποία θα είναι η οικονομική στήριξη του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος. Και όπως τους ακούμε σε καθημερινή βάση να κάνουν αναφορά μόνο σε αυτά δίνουν αμέσως το στίγμα τους για την μέχρι τώρα δυσλειτουργία του θεσμού της Τ.Α. σε όλα τα όργανά της και σε όλα τα επίπεδα να μη λειτουργεί αυτή ως το κοινωνικό εργαλείο προς όφελος του συνόλου του πληθυσμού, και αντί για αυτό η Τ.Α. να έχει αναδειχθεί όμως πολλές φορές δημοσιοποιήθηκε σε πρωταθλήτρια της διαφθοράς. Και παρότι οι της Τ.Α. έχουν δώσει τις θέσεις τους μέσω των συλλογικών τους οργάνων, δεν κάνουν καμιά απολύτως πρόταση για την θεσμοθέτηση εκείνων των δικλίδων ασφαλείας που θα κατακερματίσουν όλες εκείνες τις γενεσιουργές αιτίες που παράγουν την διαφθορά με την αμφίδρομη επίδρασή τους. Γιατί άραγε; Γιατί δεν προτείνουν μέσα στο νέο θεσμικό και νομικό πλαίσιο της λειτουργίας της Τ.Α. να ενσωματωθούν π.χ. αρχές που θα έχουν ως βάση και στοιχεία από τον νόμο 3213/2003 με τις δικλείδες ασφαλείας που αυτός έχει; Γιατί δεν συζητούν ο εκπονούμενος και συντασσόμενος ετήσιος προϋπολογισμός τους με τις μεγάλες κάθε χρόνο αποκλείσεις που αυτός παρουσιάζει και που δυστυχώς αυτές έχουν γίνει πλέον θεσμός, να γίνει τετραετής και μάλιστα με ετήσιες αιτιολογημένες εκθέσεις των αρμοδίων οργάνων, των Νομαρχιακών και Δημοτικών Αρχών για τις τυχόν αποκλίσεις του κατά κωδικό εκ του αρχικού προϋπολογισμού; Και όλα αυτά γιατί να μη δημοσιοποιούνται; Γιατί δεν συζητούν για τα συμβούλια – για τις επιτροπές που λειτουργούν και που τα μέλη τους διορίζονται με ευθύνη αυτών των ιδίων και μάλιστα λαμβάνουν και χρηματική αποζημίωση σε κάθε συνεδρίαση που συμμετέχουν; Γιατί δεν προτείνουν αυτά τα συμβούλια και οι επιτροπές να εκπονούν και να συντάσσουν εκθέσεις πεπραγμένων του παραγομένου έργου τους στο τέλους κάθε χρόνου, με τις όποιες δυσκολίες και αρνητικές θέσεις που είχαν από τρίτους για την πραγμάτωση του έργου που του τους έχει ανατεθεί και μάλιστα όλα αυτά γιατί να μη να δημοσιοποιούνται; Γιατί δεν προτείνουν οι αποφάσεις στα Νομαρχιακά Συμβούλια, στα Δημοτικά Συμβούλια αλλά και στα Συμβούλια των Διαμερισμάτων όπου αυτά υπάρχουν να παίρνονται μόνο από τους συμβούλους που είναι παρόντες σε κάθε θέμα που συζητούν, και μάλιστα να είναι υποχρεωτική η αιτιολόγηση της κάθε ψήφου από τους παρευρισκομένους και αυτή η αιτιολόγηση να καταχωρείται αλλά και να δημοσιοποιείται; Από τους αιρετούς της Τ.Α. δεν έχουμε ακούσει πως οραματίζονται το νέο αυτοδιοικητικό λειτουργικό σχήμα της. Έχει την δυνατότητα να εξελιχθεί και να λειτουργήσει ως το νέο σύγχρονο εργαλείο του πληθυσμού που θα του δίνει την δυνατότητα να αναπτύξει δραστηριότητες σε όλους τους τομείς του κοινωνικού – οικονομικού και του πολιτικού γίγνεσθαι; Είναι το εργαλείο που θα εξελίσσεται πάντα με τόσο γοργό ρυθμό, που σε κάποιον που δεν θα έχει ήδη καλή αντίληψη του όλου εγχειρήματος θα του είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει την αμφίδρομη συνεργασία όλων των λειτουργικών του οργάνων και φυσικά πάντα θα αντιστέκεται με διάφορες προφάσεις; Δεχόμαστε ότι πράγματι είναι το σύγχρονο κοινωνικά ωφέλιμο εργαλείο; Αυτό όμως δεν σηματοδοτεί ότι στο λειτουργικό σύστημα οι εξισώσεις που θα το απαρτίζουν να είναι στελεχωμένες τόσο με αξιόπιστο ανθρώπινο δυναμικό που θα έχει όμως και στην διάθεσή του, όπου αυτό είναι απαραίτητο, υψηλή τεχνολογία και αυτοματισμό, για να έχει την δυνατότητα όχι μόνο της παρακολούθησης των εξελίξεων αλλά να μπορεί και να συμμετέχει θετικά σε αυτές; Μήπως Νομάρχες, Δήμαρχοι, Νομαρχιακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη των Νομαρχιακών και Δημοτικών Επιτροπών, Νομαρχιακοί και Δημοτικοί υπάλληλοι αλλά και μέρος του ευρύτερου Δημοσιοϋπαλληλικού προσωπικού δεν έχει αντιληφθεί ακόμη ότι η λειτουργία της νέας μορφής της Τ.Α. συμπεριλαμβανομένου και του επιπέδου της περιφέρειας δεν είναι μία τυπική γραφειοκρατική λειτουργία, αλλά ότι από μέρους του ανθρωπίνου δυναμικού της ενδιαφέρει εξ ίσου τον νομικό που ενδιαφέρεται για το τοπικό και περιφερειακό δίκαιο, τον οικονομολόγο που θέλει να κατανοήσει τα νέα δεδομένα των οικονομικών δραστηριοτήτων μέσα στην περιφέρεια, τον ιστορικό που επιζητά μια νομικό-οικονομική σκοπιά για την μελέτη της σύγχρονης ιστορίας, τον επιχειρηματία που αποβλέπει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του μέσα στην περιφέρεια, τον εκπαιδευτικό, τον γιατρό, τον εργαζόμενο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τον αγρότη, την νεολαία και γενικά όλες τις κοινωνικό-οικονομικές και λοιπές ομάδες του πληθυσμού που εμπλέκονται στο σύστημα της λειτουργίας της; Μήπως δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη ότι στην λειτουργία της περιφέρειας τον κύριο λόγο που θα εφαρμόζεται μέσω της κοινωνικής πολιτικής θα τον έχει η ανάπτυξή της σε όλους τους κύριους τομείς που την αφορούν; Μήπως όμως προβληματίζονται επειδή ταυτόχρονα έχουμε και τις κοινές εθνικές πολιτικές στον πρωτογενή τομέα – στη βιομηχανία – στις μεταφορές – στην εκπαίδευση – στην υγεία – στο διεθνές εμπόριο και άλλα και όλα αυτά πάντα σε αμφίδρομη συνεργασία με τις άλλες περιφέρειες θα πρέπει να λειτουργούν πάντα κάτω από την γενική πολιτική της δημοκρατικά εκλεγμένης κεντρικής διοίκησης ( Κυβέρνηση – Κοινοβούλιο ) που θα πρέπει να λειτουργεί έτσι ώστε στον νέο αυτοδιοικητικό χάρτη να υπάρχει ισόρροπη αλλά και ισόνομη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της κάθε περιφέρειας και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουν ίσως γιατί ακόμη δεν είναι έτοιμοι να το δεχτούν; Αυτό φυσικά δεν προϋποθέτει μία κοινή οικονομική αναπτυξιακή πολιτική για όλες τις περιφέρειες που θα αποβλέπει στην εξάλειψη των διακυμάνσεων των ισοτιμιών ομοειδών προϊόντων – αγαθών – υπηρεσιών αλλά και εργασιακών σχέσεων και θα στοχεύει στην προσέγγιση των διαρθρωτικών και συγκυριακών οικονομικών συνθηκών των περιφερειών; Μήπως ακόμη δεν είναι έτοιμοι να καταλάβουν ότι έτσι οι ελεύθερες εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, των ανεξαρτήτων επαγγελματιών, η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και η ελεύθερη αγορά των κεφαλαίων δεν θα έχουν ως κίνητρο το φθηνό κόστος που θα προέρχεται από την διαφορά κόστους εργασίας και των προσφερομένων φθηνών υπηρεσιών, αλλά ότι θα έχουν ως κριτήριο το πόσο το παραγόμενο προϊόν είναι ποιοτικά καλλίτερο και θα προτιμηθεί από την εγχώρια και διεθνή αγορά και έτσι θα έχουμε την αντικειμενική αξιοποίηση του δυναμικού της κάθε περιφέρειας; Μήπως τους είναι αδιάφορο αν τα μέλη του πληθυσμού της κάθε περιφέρειας με αυτόν τον τρόπο θα αναπτύξουν οικονομικούς δεσμούς δεμένους συναισθηματικά μεταξύ τους, με αποτέλεσμα από κοινού να αντιμετωπίζουν την όποια οικονομική εξωτερική πολιτική, και όχι μόνο , αλλά ότι θα δημιουργήσουν και εκείνη την αμυντική πολιτική που θα υπερασπίζονται από κοινού τα κοινά τους αγαθά και τις κοινωνικές τους αξίες από άλλους παράγοντες ( φοροδιαφυγή – εισφοροφυγή – λαθρεμπόριο κ.α ) γιατί ο στόχος είναι κοινός; Ο νέος Αυτοδιοικητικός Χάρτης όπως εγώ πιστεύω ότι μπορεί βέβαια να εξελιχθεί και να λειτουργήσει ως το νέο και σύγχρονο εργαλείο του πληθυσμού που θα συμβάλει στην κοινωνική και οικονομική του ανάπτυξη επειδή μέσω της λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών θα του δίδεται η δυνατότητα μέσω των διαβουλεύσεων να έχει πάντα η σχεδόν πάντα τα επιθυμητά για αυτόν αποτελέσματα, αυτό όμως προϋποθέτει κατά πόσο είναι έτοιμο και το Ελληνικό Κοινοβούλιο να συμβάλει σε αυτό. Τι θα συμπεριληφθεί στον νέο καταστατικό του αυτοδιοικητικού χάρτη; Θα έχουμε μόνο την εκχώρηση μιας γενικής και ομοιόμορφης αρμοδιότητας; Ή οι εκχωρημένες αρμοδιότητες θα είναι εκτεταμένες σε ορισμένους τομείς και αυστηρά περιορισμένες σε άλλους; Ή εκτός από τις περιορισμένες αρμοδιότητες θα επιτρέπει η Κεντρική Διοίκηση οι περιφέρειες να παίρνουν και άλλα μέτρα για να πραγματοποιήσουν τους σκοπούς τους με αποτέλεσμα οι περιφέρειες να αναλάβουν δραστηριότητες στα πεδία των κοινωνικών υποθέσεων και του περιβάλλοντος; Και φυσικά ο πληθυσμός της κάθε περιφέρειας από αυτές τις εκχωρήσεις δεν θα έχει δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις; Και τι θα συμβεί αν κάποια στιγμή ο πληθυσμός επικαλεσθεί το περιφερειακό δίκαιο ενώπιον του Εθνικού Δικαστηρίου και ενδεχόμενα ενώπιον του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου; Τι θα υπερισχύσει; Με την σύνταξη και λειτουργία του καταστατικού χάρτη της νέας λειτουργίας της Τ.Α. μας δίδεται η δυνατότητα μέσω του Ελληνικού Κοινοβουλίου να εκσυγχρονίσουμε το Εθνικό Δίκαιο με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο μέσω της λειτουργίας της Περιφέρειας, αν αυτό δεν γίνει ταυτόχρονα τότε σε κάθε Περιφέρεια πιθανόν να κυριαρχήσει η οικονομικά ισχυρή κοινωνική ομάδα που θα επηρεάζει τις άλλες κοινωνικές ομάδες και μέσω του αυτοδιοίκητου να διοικεί την περιφέρεια όπως σε αυτήν συμφέρει. Και εδώ πάλι χρειάζονται οι δικλίδες ασφαλείας που να αποτρέπουν κάτι τέτοιο να συμβεί. Πως όμως θα διασκεδαστούν οι όποιες ανησυχίες των αιρετών της Τ.Α. και η αρνητική θέση ορισμένων μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τον νέο αυτοδιοικητικό χάρτη της Τ.Α. που επηρεάζουν τον πληθυσμό; Και αυτό κατά την γνώμη μου πάντα θα συμβαίνει αν ο πληθυσμός δεν έχει εκείνη την αντικειμενική ενημέρωση και μάλιστα έγκαιρα, σε ότι αφορά την λειτουργία του νέου αυτοδιοικητικού χάρτη της Τ.Α. και τα οφέλη που θα έχει, ώστε να αντισταθεί στις όποιες ανησυχίες οι αιρετοί της Τ.Α. προβάλουν και να αντικρούσει τις όποιες αρνητικές θέσεις υπάρξουν από τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.