• Σχόλιο του χρήστη 'OYM ΟΣΜ' | 29 Ιουλίου 2011, 05:02

    Με τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος προκήρυξης του δημοψηφίσματος, κάθε ψηφοφόρος αποκτά δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των σχετικών με τα ερωτήματα πληροφοριών που διαθέτει το Κράτος. Εντός πέντε ημερών από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος προκήρυξης του δημοψηφίσματος, ο ψηφοφόρος δικαιούται να υποβάλει σχετικό αίτημα παροχής των εν λόγω πληροφοριών. Το Κράτος υποχρεούται να απαντήσει πλήρως και ουσιαστικά στο αίτημα το αργότερο δέκα ημέρες από την υποβολή του. Σε περίπτωση μη έγκαιρης απάντησής του, η ημερομηνία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος μετατίθεται για την δεύτερη Κυριακή από την ημέρα απάντησής του. Σε περίπτωση μη πλήρους και ουσιαστικής απάντησης αιτήματος, το δημοψήφισμα θεωρείται άκυρο.