• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος' | 18 Μαρτίου 2015, 15:28

    Η πράξη, με την οποία ο υπάλληλος τίθεται σε δυνητική αργία ή επαναφέρεται στα καθήκοντα του, εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης των ν.π.δ.δ. ή, αν δεν υπάρχει, από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης ν.π.δ.δ. ύστερα από γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΠΡΑΞΗ ΑΡΓΙΑΣ ΑΜΕΛΗΤΙ Πρέπει να εισαχθεί ότι ο Υπουργός με αιτιολογημένη αίτηση του υπαλλήλου μπορεί να ξαναστείλει την υπόθεση στο Πειθαρχικό το οποίο αυθαιρέτησε ή δεν εξέτασε όλα τα δεδδομένα ή έγιναν παρατυπίες στην πειθαρχική διαδικασία. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο Υπουργός να υπογράφει ΑΜΕΛΗΤΙ πράξεις Πειθαρχικών Συμβουλίων αν ο ίδιος δεν εξετάσει το περιεχόμενό του. Για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία απαιτείται προηγούμενη ακρόαση αυτού από το πειθαρχικό συμβούλιο, αλλά και από τον ίδιον τον Υπουργό αν ο Υπάλληλος το αιτηθεί , για να σταματήσουν οι αντεκδικήσεις στις υπηρεσίες. 4. Μετά την πάροδο τριών μηνών ( και όχι έτους) από τη θέση σε αργία, το πειθαρχικό συμβούλιο υποχρεούται να γνωμοδοτήσει για τη συνέχιση ή μη της αργίας, άλλως η αργία αίρεται. Σε κάθε περίπτωση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως μετά την πάροδο διετίας από την έκδοση της απόφασης θέσεως του υπαλλήλου σε αργία. Το συμβούλιο πρέπει να γνωμοδοτεί κάθε τρίμηνο. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα αναστολής – άρσης της δυνητικής αργίας για οικονομικούς κοινωνικούς λόγους – όπως υπήρχε η δυνατότητα αναστολής της αυτοδίκαιης αργίας. Να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες των Προϊσταμένων κατά υπαλλήλων.