• Σχόλιο του χρήστη 'Μ.Π.' | 22 Μαρτίου 2015, 19:43

    Το τεκμήριο της αθωότητας να έχει εφαρμογή και στο πειθαρχικό δίκαιο των ΝΠΙΔ στο πλαίσιο της ισονομίας. Πιο συγκεκριμένα να προβλεφθεί άρθρο ως εξής: «Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων 9,10,11 «Αποκατάσταση του τεκμηρίου αθωότητας στην πειθαρχική διαδικασία», «Οριστική παύση», «σύνθεση πειθαρχικών συμβουλίων» του παρόντος να εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, στα ν.π.ι.δ. και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης». Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.