• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ' | 23 Μαρτίου 2015, 11:18

    Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου η μετατροπή των θέσεων να έχει δυνητικό και όχι υποχρεωτικό χαρακτήρα καθώς υπάλληλοι ΙΔΑΧ με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα δεν ευνοούνται από τη διάταξη ή τους είναι αδιάφορη και μάλλον χάνουν τα δικαιώματα σε αποζημίωση. Επίσης πρέπει να προστεθούν μετά το «στους οτα α΄και β΄βαθμού», τα νομικά τους πρόσωπα ΔΔ. Προτείνω λοιπόν τη διατύπωση: 1. Οι θέσεις προσωπικού πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, στα ν.π.δ.δ. και στους ο.τ.α. α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, δύνανται να μετατραπούν σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων. 2. Οι θέσεις που μετατρέπονται, εντάσσονται σε υφιστάμενους κλάδους αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας ή, αν δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενους κλάδους αντίστοιχης ειδικότητας. Στην παράγραφο 3 θα ήταν καλύτερο να διευκρινιστεί ποιος προβαίνει στην πράξη διορισμού και να αναφερθεί ρητά η δημοσίευση σε ΦΕΚ. Προτείνω λοιπόν τη διατύπωση: 3. Η μετατροπή των οργανικών θέσεων γίνεται μετά από σχετική αίτηση του υπαλλήλου, εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η μετατροπή των οργανικών θέσεων , η ένταξή τους σε κλάδους ή η σύσταση κλάδων, γίνεται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του προσωπικού που υπηρετεί στις μετατρεπόμενες θέσεις. Η πράξη διορισμού μπορεί να είναι ενιαία για όλο το διοριζόμενο προσωπικό κάθε φορέα ή ενιαία κατά κλάδο ή κλάδους προσωπικού, εκδίδεται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, και δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. Στην παράγραφο 4 εκτιμώ ότι θα πρέπει για τη συμπλήρωση του χρόνου δοκιμαστικής υπηρεσίας να υπολογίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας σε φορείς του Δημοσίου. Υπάρχουν υπάλληλοι που απασχολούνταν σε ΝΠΔΔ του δημοσίου και μετατάχθηκαν στο Δημόσιο ή σε ΟΤΑ, έχουν μεγάλο χρόνο προϋπηρεσίας στο ΝΠΔΔ και θα παραμείνουν δόκιμοι. Προτείνω λοιπόν τη διατύπωση: 4. Οι διοριζόμενοι κατά τα ανωτέρω, κατατάσσονται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο εντός του βαθμού που κατέχουν κατά την ημερομηνία διορισμού του άρθρου 3 του παρόντος. Εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει διετή συνεχή υπηρεσία, διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία κατά το άρθρο 40 του Υπαλληλικού Κώδικα. Για τη συμπλήρωση του χρόνου δοκιμαστικής υπηρεσίας στη μόνιμη θέση υπολογίζεται και ο χρόνος υπηρεσίας τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, σε ν.π.δ.δ. και σε ο.τ.α. α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών. 5. Οι διοριζόμενοι κατά τα ανωτέρω συνεχίζουν να διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που κατείχαν προ του διορισμού τους σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων