• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρίνα' | 23 Μαρτίου 2015, 14:44

    Ορισμένες παρατηρήσεις σε ότι αφορά ειδικότερα το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) στη Δημόσια Διοίκηση, και στην παράλειψη της εξαίρεσης τους από την εφαρμογή του παρόντος υπό ψήφιση νομοσχεδίου: • Οι Ειδικοί Επιστήμονες καταλαμβάνουν θέσεις στο δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατόπιν των αξιοκρατικών και πιστοποιημένων διαδικασιών του ΑΣΕΠ ή προγενέστερων, βάσει προαπαιτούμενων αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων, όπως το Σύνταγμα (αρθρ. 103, παρ.3) και ο νόμος (Ν. 2190/1994, Π.Δ/τα 410/1988 & 50/2001 όπως ισχύει) απαιτεί. • Στην κατηγορία των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού «υπάγονται οι θέσεις ιδιάζουσας φύσης και αποστολής», για την κάλυψη των οποίων απαιτείται «επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της κατά περίπτωση οικείας ειδικότητας» (Π.Δ. 410/88). • Το προσωπικό Ειδικών Επιστημόνων έχει προσληφθεί με διαδικασία που διενεργείτο εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ (προκήρυξη, υποβολή αιτήσεων, εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, κατάρτιση πίνακα υποψηφίων, διενέργεια συνέντευξης, έκδοση αποτελεσμάτων) βάσει των διατάξεων του ν. 2190/1994. Σημειώνεται ότι προ του 1994, η διαδικασία διενεργούνταν από τους ιδίους τους φορείς που προκήρυσσαν τις εν λόγω θέσεις με βάση το ΠΔ/γμα 410/1988. • Η διαδικασία πρόσληψης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού τηρεί όλους τους κανόνες αξιοκρατίας και αντικειμενικότητας και είναι της ίδιας ποιότητας με αυτής των γραπτών διαγωνισμών που διεξάγει το ΑΣΕΠ. • Το ΑΣΕΠ ελέγχει αφενός τα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών: διδακτορικό, ή μεταπτυχιακό και 2 έτη προϋπηρεσία, ή 4 έτη προϋπηρεσίας, καθώς και άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας και δημοσιεύσεις) όπως ορίζει η νομοθεσία, αφετέρου τα ουσιαστικά, δεδομένου ότι στη διαδικασία συμπεριλαμβάνεται προσωπική συνέντευξη από πενταμελείς Επιτροπές που συστήνονται από μέλη του ΑΣΕΠ, καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εγνωσμένου κύρους και έναν εκπρόσωπο του εκάστοτε φορέα. • Οι Ειδικοί Επιστήμονες υπήχθησαν στις διατάξεις του Ν. 4024/2011 ως υπάλληλοι ΙΔΑΧ, στη λογική της ενιαίας αντιμετώπισης των υπηρετούντων στο Δημόσιο και της δημιουργίας της έννοιας του κρατικού υπαλλήλου. Σύμφωνα με το Ν. 4024/2011, η κατάταξη σε βαθμούς όλων των Ειδικών Επιστημόνων πραγματοποιήθηκε με βάση τα τυπικά τους προσόντα (διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα) καθώς και τα έτη προϋπηρεσίας τους στο δημόσιο. • Ήδη από την ισχύ του Ν. 4024/2011, σε αντίθεση με τους Ειδικούς Επιστήμονες των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, οι Ειδικοί Επιστήμονες του Δημοσίου δεν αναγνωρίστηκαν ως ειδική κατηγορία, παρότι η διαδικασία πρόσληψης τους γίνεται βάσει των ίδιων όρων και προϋποθέσεων. • Σημειώνεται ότι, ενώ τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) είναι κοινά, τόσο για το Δημόσιο όσο και για τις Ανεξάρτητες Αρχές, εντούτοις, η βαθμολογική και μισθολογική μεταχείριση είναι τελείως διαφορετική, όπως προκύπτει απ’ το άρθρο 22, παρ. 3 του Ν. 4024/2011, με το οποίο προβλέπεται μέσω ΚΥΑ ο καθορισμός της εισαγωγικής θέσης και των αποδοχών των ΕΕΠ των Ανεξάρτητων Αρχών.