• Σχόλιο του χρήστη 'Σκούρας Νίκος' | 23 Μαρτίου 2015, 23:55

    ΠΡΟΤΑΣΗ Στο κατατεθέν σχέδιο νόμου -Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης……- προτείνω να ληφθεί σοβαρά υπόψη η επαναφορά του άρθρου 14 του Προσχεδίου νόμου που είχε καταθέσει στις 10-06-2013 ο τότε Υπουργός του Υ.Δ.Μ.& Η.Δ. Συνταγματολόγος κ. Μανιτάκης σχετικά με την Αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης σε συμφωνία εκείνη τη χρον. περίοδο με την Τρόικα που καταργούσε τη παρ.2 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007. Σας επισημαίνω ότι με σειρά γνωμοδοτήσεών του το Ν.Σ.Κ. (37/2008, 426/2011, 21/2013, 297/2013, 3/2015) έχει χαράξει σταθερή πορεία ότι όταν εκκρεμούν σε βάρος υπαλλήλου πειθαρχική ή ποινική διαδικασία και η οποία προβλέπεται να είναι μακροχρόνια (ενδεχόμενα για αρκετά έτη από σήμερα) και οι κείμενες διατάξεις του νόμου (παρ.2 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007) παρεμποδίζουν όμως την παραίτηση του από την Υπηρεσία ενόσω διαρκούν οι εκκρεμότητες αυτές, δεν εφαρμόζονται κατά το πνεύμα και το σκοπό του Νομοθέτη κατά τρόπο απεριόριστο και άκαμπτο, για να μην τίθεται ο υπάλληλος σε καθεστώς ομηρίας, αλλά σταθμίζονται εκάστοτε από το αρμόδιο Τμήμα του Ν.Σ.Κ. το ιστορικό, τα πραγματικά περιστατικά, η αρχική αίτηση παραίτησης, ο χρόνος που διαρκεί η ποινική διαδικασία η ηλικία για να καταλήξει το αρμόδιο Τμήμα του ΝΣΚ από την έρευνα όλων αυτών των παραμέτρων εάν κωλύεται ή όχι ο υπάλληλος να υποβάλει αίτηση παραίτησης για να συνταξιοδοτηθεί. Μήπως λοιπόν οι δ.υ. οι οποίοι έχουν πραγματικά θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης έστω και αν εκκρεμεί ποινική τους δίωξη να μπορούν να αποχωρούν από την υπηρεσία τους [ίσως μόνο το σκέλος που αφορά το ποινικό και όχι το πειθαρχικό]. Σας γνωρίζω ότι έχω συμπληρώσει τον απαραίτητο χρόνο να συνταξιοδοτηθώ -εργάζομαι συνολικά σαράντα τρία (43) χρόνια (από τον 12/1971)- αλλά σύμφωνα με το ν. 3528/2007 (δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας) παρ.2 άρθρο 148 η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί αν κατά την υποβολή της εκκρεμεί ποινική δίωξη για πλημμέλημα από τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 ή για κακούργημα.