• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 24 Μαρτίου 2015, 09:42

    Το άρθρο 24 παράγραφος 2 να τροποποιηθεί ως εξής: 1. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον δεν έχει μεταταχθεί/μεταφερθεί βάσει οριστικών πινάκων διάθεσης, δύναται να επιλέξει τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με εθελοντική κινητικότητα ή να επανέλθει στις θέσεις τις οποίες κατείχε πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή πριν λήξει η υπαλληλική του σχέση, εφόσον καταθέσει αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στη Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα που υπηρετούσε. Οι υπάλληλοι αυτοί κατατάσσονται με πράξη του οικείου οργάνου διοίκησης στις ως άνω θέσεις με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα βάσει του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167). 2. Η τροποποίηση του άρθρου κρίνεται αναγκαία για την αποσαφήνιση της συμμετοχής όλων των διαθέσιμων υπάλληλων στην εθελοντική κινητικότητα.