• Σχόλιο του χρήστη 'Ευτυχία Λέκκα' | 24 Μαρτίου 2015, 11:47

    1. Κατάργηση των διατάξεων που αφορούν στην κατάργηση θέσεων και διαθεσιμότητα του υπηρετούντος σε αυτές προσωπικού: α) της υποπαρ. Ζ.2, της παρ. Ζ, του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 , β) του άρθρου 90 του ν.4172/2013. Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια εκπαίδευση και στο δημόσιο τομέα γενικότερα βάσει τυπικών και ουσιαστικών προσόντων μέσα στα πλαίσια της δίκαιης και ισότιμης αντιμετώπισης των υπαλλήλων από τη Διοίκηση και την ΠΟΛΙΤΕΙΑ. 2. Άρθρο 23. α) Διευκρίνιση στα αναφερόμενα στην παρ. 4 εάν η επιλογή μεταξύ προηγούμενης θέσης και θέσης βάσει προσωρινών ή τελικών πινάκων διάθεσης ισχύει για τους εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα. Υπάρχει αντίφαση με τα οριζόμενα στην παρ.1, εδ. α του άρθρου 24για το είδος των θέσεων ( προσωποπαγείς ή οργανικές) που καταλαμβάνει το εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. β) Προσθήκη εδ. β στην παρ. 3 του άρθρου 23: Δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπ/σης, το οποίο τέθηκε σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013, εθελοντικής μετακίνησης μέσω των διατάξεων του παρόντος σε θέση άλλου εκπαιδευτικού κλάδου εφόσον το προσωπικό αυτό κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα κατείχε και β΄τίτλο σπουδών, ο οποίος αντιστοιχεί σε κλάδο εκπαιδευτικών και στο εν λόγω προσωπικό είτε δε δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής στη διεκδίκηση θέσης άλλου εκπαιδευτικού κλάδου ή ειδικότητας μέσω της προηγηθείσας κινητικότητας είτε δεν ολοκληρώθηκε η σχετική διοικητική διαδικασία. 3.Αναγνώριση του χρόνου της διαθεσιμότητας ως πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας , η οποία θα λαμβάνεται υπ’ όψιν για βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή καθώς και για σύνταξη. 4.Για τους 85 συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται σε ένα ιδιότυπο καθεστώς από 22/3/2014 ( δε μισθοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει λυθεί η υπαλληλική τους σχέση) να θεωρηθεί ο χρόνος από 22/3/2014 ως χρόνος που διανύθηκε στη διαθεσιμότητα και αναγνώρισή του όχι μόνο μισθολογικά-βαθμολογικά αλλά και ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά.