• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΙΔΗΣ' | 24 Μαρτίου 2015, 12:04

    ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15: Η διαίρεση του Δημοσίου (με την ευρεία έννοια αυτού) σε πολλές επιμέρους ομάδες εργαζομένων προκαλεί εδώ και χρόνια πολλά μια κατάσταση σύγχυσης στο εσωτερικό της Δημόσιας Διοίκησης. Εξ αυτού του λόγου και παρά το γεγονός ότι μια νέα οριοθέτηση του Δημοσίου προβάλλει στον παρόντα χρόνο αναγκαία καθώς και υπέρτερης αξίας από τη σημασία τού εν λόγω άρθρου (σημ.: το άρθρο 15 δεν αναφέρεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αν λάβουμε υπ’όψιν μας την παρ. 1α του άρθρου 3 του ν/σ), το εδώ σκεπτικό με βρίσκει σε γενικές γραμμές σύμφωνο. Με τη μετατροπή των θέσεων, εν ονόματι της αρχής της ισότητας κ.λπ., θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι το προσωπικό ΙΔΑΧ του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ «ενώνεται» με το μόνιμο προσωπικό αυτών και, επομένως, θα υπακούει πλέον στον ισχύοντα ΥΚ (Ν. 3528/2007), και γενικώς στους κανόνες δικαίου στους οποίους θα υπακούει το μόνιμο προσωπικό μετά την ψήφιση και του παρόντος ν/σ. Αυτό σημαίνει πρακτικά την μη ισχύ – κατάργηση του κεφαλαίου Β΄ του ΠΔ 410/1988 ("Κώδικας Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.") για όσους εργαζομένους ΙΔΑΧ εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου αυτού (βλ. για την καθολική ισχύ του κεφαλαίου αυτού τον Ν. 3801/2009, άρθρο 5). Η εξομοίωση συνεπάγεται, όπως αντιλαμβάνομαι: ίδια δικαιώματα, ίδιους πειθαρχικούς κανόνες δικαίου, αναγνώριση του δικαιώματος για εφάπαξ αποζημίωση και ταυτόχρονα παύση του δικαιώματος για την αποζημίωση την προβλεφθείσα κατ’ άρθρο 55 του ΠΔ 410/1988 (ερώτηση: ή μήπως παύση του μόνο για τους νεοδιοριζόμενους, ήτοι τους νέους υπαλλήλους; - σημ.: το προσωπικό ΙΔΑΧ εντάχθηκε στο ΤΠΔΥ για λήψη εφάπαξ την 1.7.2011) κ.λπ. Όταν λέμε «θέσεις προσωπικού πλήρους απασχόλησης» (παρ. 1) εννοούμε τις υφιστάμενες οργανικές και τις προσωποπαγείς – η μετατροπή αυτών είναι βέβαιο ότι θα μεταβάλει τους οργανισμούς των υπηρεσιών. Όσον αφορά την ένταξη σε κλάδους (παρ. 2-3), ας ληφθεί υπ’όψιν το περιεχόμενο του ΠΔ 19/2011 και της εγκυκλίου του ΥΠΕΣΔΔΑ με στοιχεία ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οίκ.12473/16-6-2011. Η έκδοση πράξεων διορισμού (παρ. 3) προφανώς δεν θα επηρεάσει τον προγραμματισμό των προσλήψεων και τα σχετικά με αυτές δεδομένα (σημ.: οι ΙΔΑΧ τους οποίους καταλαμβάνει η ρύθμιση πρέπει να είναι λιγότεροι από 50.000 σε όλη την επικράτεια). Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι αυτοί ασφαλιστικώς (παρ. 5) θα γίνουν «μόνιμοι με ΙΚΑ» τους ενώνει πλέον με τους μόνιμους υπαλλήλους-τέως ΟΠΑΔίτες, που μετέπεσαν πρόσφατα στο ΙΚΑ. Οι παρ. 6-7 του άρθρου γεννούν ερωτήματα γύρω από τις εξαιρούμενες ομάδες (ειδικοί επιστήμονες Ανεξάρτητων Αρχών, δικηγόροι, δημοσιογράφοι) και αφήνουν «παράθυρο» για δεύτερες σκέψεις και μεταγενέστερες ρυθμίσεις όσον αφορά την ένταξη στον κανόνα άλλων επαγγελματικών ομάδων ή την παραμονή στην εξαίρεση των προαναφερομένων ή άλλων.