• Σχόλιο του χρήστη 'PRAKSIS' | 25 Μαΐου 2015, 09:46

    Επί του άρθρου 7 , σημείο 4 Τα πρώτα δύο εδάφια της παραγράφου 1 και το στοιχείο (α) του άρθρου18 του ν. 4251/2014 όπου αντικαθίσταται σημείο vi. Μετά την είσοδο στην Ελλάδα μπορεί να επιβληθεί ύστερα από εντολή του Γενικού Γραμματέα της κατά τόπον αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δειγματοληπτικά υγειονομικός έλεγχος για λόγους δημόσιας υγείας, ο οποίος περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες διαδικασίες και δεν συνεπάγεται έξοδα των εργαζομένων. Αυτό το σημείο θέλει προσοχή καθώς μπορεί να οδηγήσει σε επιχειρήσεις υγειονομικές , για λόγους δημόσιας υγείας, θίγοντας ή στοχοποιώντας την ομάδα στόχο.