• Σχόλιο του χρήστη 'nikos' | 2 Δεκεμβρίου 2015, 21:03

    Δεν γίνεται καμία αναφορά στο τρόπο συνυπολογισμού στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας της προϋπηρεσίας που προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα σε συναφή αντικείμενο (έως 7 έτη). Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να προστεθεί ένα εδάφιο που να αποσαφηνίζει ότι εντός μηνός από την αρχική κατάταξη οι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας του ιδιωτικού τομέα (π.χ. βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα). Εντός μηνός από την αίτηση εκδίδεται νέα διαπιστωτική πράξη για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, την τυχόν επανακατάταξη σε βαθμό και τον νεό πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό.