• Σχόλιο του χρήστη 'Hλίας Αλευράς, ΠΕ3 ΜΔΕ, Διευθυντής ΟΤΑ Α’β (με Ν.3839/10 από Υ.Σ.), μέλος Υπ. Συμβουλίου' | 3 Δεκεμβρίου 2015, 10:37

    Παρατήρηση στην παράγραφο 3: Η συγκεκριμένη διάταξη (αντιγραφή από το Ν.4024/11) δημιουργεί κατά περίπτωση «άνιση» μεταχείριση. Παράδειγμα 1ο : Υπάλληλος ΥΕ Εργατών για 20 χρόνια, απέκτησε πτυχίο το 2014 και μετατάχθηκε σε ΠΕ το 2015, κατατάσσεται ως ΠΕ με (10+5+1=) 16 χρόνια δηλαδή στον Α’β με πλεόνασμα 3 έτη. Υπάλληλος ΔΕ Διοικητικού για 10 χρόνια (που είχε προ διορισμού πτυχίο ΠΕ) μετατάχθηκε τον 11ο χρόνο σε ΠΕ και κατατάσσεται ως ΠΕ με 11 χρόνια στον Β’β. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Β υπάλληλος έχει «μεγαλύτερη» εμπειρία ως ΠΕ, αφού είναι προφανές ότι τα έτη που ήταν ΔΕ «χρησιμοποιούσε» τις γνώσεις του ήδη αποκτηθέντος πτυχίου του. Παράδειγμα 2ο : Υπάλληλος ΤΕ Λογιστικού για 18 χρόνια απέκτησε πτυχίο ΠΕ Οικονομολόγου το 2014 και μετατάχθηκε σε ΠΕ το 2015, κατατάσσεται ως ΠΕ με (10+4+1=) 15 χρόνια δηλαδή στον Α’β με πλεόνασμα 2 χρόνια (δηλαδή σε χειρότερη κατάσταση από τον ΥΕ του 1ου παραδείγματος) Θα πρέπει να γίνει «διαχωρισμός» του είδους της προϋπηρεσίας (κατανοώ ότι είναι σύνθετο-δύσκολο), αλλά μία πρόταση για τους μεταταχθέντες σε ανώτερη κατηγορία είναι: 1. Για του ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ, ο ΜΗ υπολογισμός των ετών στην κατηγορία ΥΕ (με εξαίρεση τις ειδικότητες ΔΕ που μπορούν να μεταταχθούν με εμπειρία, που θα υπολογιστεί ο χρόνος της εμπειρίας). 2. Για του ΠΕ & ΤΕ ο υπολογισμός των μισών ετών στην κατηγορία ΔΕ, εάν έχει διανυθεί χωρίς υπάρχον πτυχίο. 3. Για τους ΠΕ & ΤΕ ο υπολογισμός όλων των ετών εάν έχουν διανυθεί με το αντίστοιχο πτυχίο και έχει διανυθεί τουλάχιστον στην κατηγορία ΔΕ (δηλαδή εξαίρεση μόνο του χρόνου στην ΥΕ) 4. Για τους ΠΕ, ο υπολογισμός όλων των ετών εάν έχουν διανυθεί στην κατηγορία ΤΕ σε «παρεμφερή» κλάδο, π.χ. ΤΕ λογιστών με ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Νηπιαγωγών με ΠΕ Νηπιαγωγών, κτλ.