• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΠΑΣΙΔΟΥ' | 4 Δεκεμβρίου 2015, 09:35

    Παρακαλούμε να προβλεφτεί στο νόμο αυτό που οι υπηρεσίες του ίδιου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης θεωρούσαν ως κενό νόμου με το αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.39/1857/9453,10318/5-8-2014 έγγραφό τους με την παρακάτω αναφορά «προκειμένου να υπάρξει ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν.4024/2011, απαιτείται κατά την άποψή μας, νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να αναγνωρίζεται πλεονάζων χρόνος στο βαθμό όσων κατατάσσονται σε ανώτερο βαθμό συνεπεία της επιλογής τους ως προϊσταμένων, καθώς οποιαδήποτε ερμηνεία των σχετικών διατάξεων του ν.4024/2011 υπερβαίνει το σκοπό των συγκεκριμένων ρυθμίσεων. Προς επίρρωση των ανωτέρω επισημαίνεται ότι, προσφάτως, με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 186 του ν.4261/2014 ρυθμίστηκε, αντίστοιχα, με ειδική νομοθετική ρύθμιση θέμα που αφορά τις αποδοχές των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών που τοποθετήθηκαν στις θέσεις αυτές μετά την 1η.11.2011» Πότε επιτέλους θα εφαρμοσθεί η περίφημη αρχή της ισότητας, γιατί τα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών είδαν το πρόβλημα και το διόρθωσαν για τους δικούς τους υπαλλήλους και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ενώ το ίδιο διαπιστώνει το πρόβλημα δεν το διορθώνει με ρητές διατάξεις. Το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Γενική Διεύθυνση Μισθών είχε διατυπώσει την ακόλουθη άποψη με το Α.Π. 2/12.949/0022/07-04-2014 έγγραφό του «Περαιτέρω, εάν η βούληση του νομοθέτη ήταν να μην προκύπτει τέτοιος πλεονάζων χρόνος στις περιπτώσεις της παρ. 7 του ως άνω άρθρου, θα έπρεπε αυτό να έχει διατυπωθεί ρητά στις οικείες διατάξεις. Άλλωστε, οι εν θέματι υπάλληλοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 29 του ανωτέρω νόμου, σχετικά με την κατάταξή τους σε μισθολογικά κλιμάκια, εφόσον εντάχθηκαν σε βαθμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 και ειδικότερα της παρ. 7 του Ν. 4024/2011. Τέλος, κατόπιν της κατάργησης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4024/2011, με τις όμοιες της παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄) από τότε που ίσχυσε, είναι δυνατή η προσμέτρηση τυχόν πλεονάζοντος χρόνου για λήψη Μ.Κ. για όλους τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν κατά την 31-10-2011, αφού δεν υπάρχει ρητή νομοθετική εξαίρεση για καμία κατηγορία υπαλλήλων. Σε αντίθετη περίπτωση, που οι υπάλληλοι της παρ. 7 του άρθρου 28 του ανωτέρω νόμου, θα εξαιρούνται από τον υπολογισμό πραγματικού πλεονάζοντος χρόνου για τη λήψη Μ.Κ., αυτό θα συνιστούσε εις βάρος τους άνιση μεταχείριση σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους που διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 4024/2011. Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι ο πλεονάζων χρόνος των υπαλλήλων, που επιλέγονται σε θέσεις προϊσταμένου οργανικής μονάδας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 7, δέον να προσμετράται για τη χορήγηση Μ.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ως άνω νόμου. Στο πλαίσιο υιοθέτησης μιας κοινής θέσης των Υπηρεσιών μας στο εν λόγω ζήτημα και προκειμένου να δοθούν σαφείς οδηγίες σε όλες τις Υπηρεσίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, παρακαλούμε να έχουμε μετά από συνεκτίμηση των ανωτέρω τις κατά λόγο αρμοδιότητας απόψεις της Υπηρεσίας σας το ταχύτερο δυνατόν.» Μια πολύ βασική αρχή που παραβιάζεται με το Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.39/1857/9453,10318/5-8-2014 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι η αρχή της ισότητας και θα ήταν κρίσιμο να επιληφθεί η νομοθετική εξουσία, διότι έχει περιπτώσεις υπαλλήλων όπως είναι οι Σχολικοί Σύμβουλοι ή οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης που αποσπώνται στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ ή οι Οικονομικοί Επιθεωρητές του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών που επιτρέπετε σ’ αυτούς η μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη συνεπεία της τοποθέτησής τους ως προϊσταμένων.