• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Χαν.' | 8 Δεκεμβρίου 2015, 20:19

    Υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν τίτλοι σπουδών που αναγνωρίστηκαν πολύ αργότερα από τότε που αποκτήθηκαν λόγω μη προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή. Για το θέμα αυτό ενώ το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εξέδωσε 2 εγκυκλίους αναδρομικής τακτοποίησης υπαλλήλων για τους οποίους δεν εφαρμόστηκε ορθά η οδηγία 89/48 της ΕΟΚ,δεν έκανε το ίδιο και γι΄ αυτούς που δεν εφαρμόστηκε σωστά η Συνθήκη περί ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Η παραβίαση αυτής της Συνθήκης αφορά την υπόθεση Βλασσοπούλου C-340/89 η οποία οδήγησε στην καταδίκη της χώρας μας το 1991. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις υπ΄αριθμ. 2770_2771/2011 αποφάσεις του έκανε πλήρως αποδεκτό το σκεπτικό της απόφασης κάτι που οδήγησε στην τροποποίηση του Νόμου με την εφαρμογή του κυρωτικού Νόμου 4111/13. Για το λόγο αυτό απαιτείται τίτλοι σπουδών με το νέο νομοσχέδιο να αναγνωριστούν ως τυπικό προσόν από την ημερομηνία κτήσης του (και όχι από την ημερομηνία αναγνώρισής τους) και φυσικά να αναγνωριστούν αναδρομικά γιατί είναι ίδια ακριβώς περίπτωση με την παραβίαση της οδηγίας 89/48.