• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΑ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:23

    Σε σχέση με τα σχόλια των ΚΥΡΙΑΚΗ Β. 8/12/15 και ΜΑΡΙΝΑ 9/12/15 με τα οποία συμφωνώ απολύτως θα μπορουσε να να διατυπωθεί μία διάταξη και ως εξής: " Στις διατάξεις της παραγρ.10 του άρθρου 4 του Ν. 4151/13 (ΦΕΚ 103/29-04-13 Τ.Α΄) προστίθενται υποπαράγραφοι γ και δ ως εξής: γ. Υπάλληλοι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που κατείχαν θέση ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης, κατόπιν κρίσεως Υπηρεσιακού Συμβουλίου και απεχώρησαν από την Υπηρεσία για λόγους συνταξιοδότησης, από 1/1/12 και εντεύθεν, δύνανται να επιστρέψουν στην Υπηρεσία από την οποία απεχώρησαν, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός μηνός από την δημοσίευση του παρόντος νόμου και κατόπιν έκδοσης σχετικής πράξης του Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης του φορέα, η οποία δημοσιεύεται. Η επαναφορά γίνεται, σε αντίστοιχη θέση ευθύνης και μέχρι νέας κρίσης από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Οι επαναφερόμενοι κατατάσσονται στο κλιμάκιο και το βαθμό που κατείχαν κατά την ημερομηνία αποχώρησής τους με τον ίδιο πλεονάζοντα χρόνο, τους καταβάλλονται οι ίδιες αποδοχές, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία επαναφοράς τους και τους διέπει το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που ίσχυε κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης τους. Σε περίπτωση μη ύπαρξης δυνατότητας τοποθέτησης των επαναφερόμενων υπαλλήλων σε θέση ευθύνης για την οποία επαναφέρθηκαν, αυτοί δύνανται να αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 1/24-12-2015 (ΦΕΚ 2/9-1-2015 τ.Α΄), το αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που σε γενόμενες κρίσεις δεν επανακριθούν για την κάλυψη θέσης ευθύνης για την οποία επαναφέρθηκαν. Οι προαναφερθείσες διατάξεις δεν καταλαμβάνουν εκείνους στους οποίους έχει απονεμηθεί σύνταξη 35ετίας και είναι άνω των 58 ετών. Από την ημερομηνία επαναφοράς του υπαλλήλου η πράξη ή η απόφαση απονομής σύνταξης τελεί σε αναστολή και διακόπτεται η καταβολή της. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της αποχώρησης και της επαναφοράς στην υπηρεσία δεν αναγνωρίζεται για κανένα λόγο. δ. Υπάλληλοι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που κατείχαν θέση ευθύνης επιπέδου Τμήματος, κατόπιν κρίσεως Υπηρεσιακού Συμβουλίου και απεχώρησαν από την Υπηρεσία για λόγους συνταξιοδότησης, από 1/1/12 και εντεύθεν, δύνανται να επιστρέψουν στην Υπηρεσία από την οποία απεχώρησαν, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός μηνός από την δημοσίευση του παρόντος νόμου και κατόπιν έκδοσης σχετικής πράξης του Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης του φορέα, η οποία δημοσιεύεται. Η επαναφορά γίνεται, σε αντίστοιχη θέση ευθύνης ή τους ανατίθενται ειδικά καθήκοντα σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και μέχρι νέας κρίσης από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Οι επαναφερόμενοι κατατάσσονται στο κλιμάκιο και το βαθμό που κατείχαν κατά την ημερομηνία αποχώρησής τους με τον ίδιο πλεονάζοντα χρόνο, τους καταβάλλονται οι ίδιες αποδοχές, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία επαναφοράς τους και τους διέπει το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που ίσχυε κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης τους. Οι προαναφερθείσες διατάξεις δεν καταλαμβάνουν εκείνους στους οποίους έχει απονεμηθεί σύνταξη 35ετίας και είναι άνω των 58 ετών. Από την ημερομηνία επαναφοράς του υπαλλήλου η πράξη ή η απόφαση απονομής σύνταξης τελεί σε αναστολή και διακόπτεται η καταβολή της."