• Σχόλιο του χρήστη 'Μ.Π.' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:12

    1) Στην παράγραφο 1 να γίνει μνεία σε συσχέτιση με το προηγούμενο άρθρο, για τον χρόνο υπηρεσίας και στον ιδιωτικό τομέα. Σε σχέση με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, να γίνεται κατόπιν απόφασης του υπηρεσιακού συμβουλίου και την υποβολή δικαιολογητικών από πλευράς υπαλλήλου, τα οποία συνηγορούν υπέρ της συνάφειας του τίτλου σπουδών με την εργασία στον ιδιωτικό τομέα, όπως ασφαλιστικές εισφορές. 2) Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας για την απόκτηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού να μην προσμετράται ως χρόνος για βαθμολογική εξέλιξη. Έχουν παρατηρηθεί διάφορες καταστρατηγήσεις με παρατάσεις ανεξέλεγκτες της εκπαιδευτικής άδειας.