• Σχόλιο του χρήστη 'stgm' | 8 Μαΐου 2016, 22:47

    Γενικά: Θα πρέπει να αναφερθεί ρητά ποιος θα διαχειρίζεται τα έσοδα και θα εκτελεί τις δαπάνες του Συνοριακού Σταθμού (ο Διοικητής ή το Τμήμα Συνοριακών Σταθμών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Σε κάθε περίπτωση σκόπιμο είναι να προβλεφτεί η διαδικασία σύνταξης προϋπολογισμού, για την ορθολογική λειτουργία αυτού. Παρ. 1: Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί διοικητικά ο συνδυασμός των «Ο χερσαίος συνοριακός σταθμός αποτελεί ενιαία διοικητική μονάδα με ειδικές αρμοδιότητες, …. Στη μονάδα αυτή υπάγονται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες…» του σχεδίου νόμου και «Με το παρόν σχέδιο νόμου δεν θίγεται η εσωτερική οργάνωση και η λειτουργία των επιμέρους υπηρεσιών. Είναι ευνόητο ότι αυτές θα εξακολουθούν να λειτουργούν με βάση τις οργανικές τους διατάξεις στο πλαίσιο του Υπουργείου, όπου ανήκουν…» της αιτιολογικής έκθεσης. Τα παραδείγματα του Νοσοκομείου και του Σχολείου πάντως που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση, δεν αντιστοιχούν σε όμοιες συνθήκες διότι οι εν λόγω μονάδες λειτουργούν στα πλαίσια των ίδιων Υπουργείων και οι Διοικητές/Διευθυντές αυτών δύναται να ελέγξουν πρωτογενώς (δια των κατάλληλων οργάνων) και το ουσιαστικό έργο του προσωπικού.